Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.250,00 TL 6.250,00 TL 6.150,00 TL
27.04.2021 6.200,00 TL 6.200,00 TL 6.100,00 TL
28.04.2021 6.200,00 TL 6.200,00 TL 6.100,00 TL
29.04.2021 6.250,00 TL 6.250,00 TL 6.150,00 TL
30.04.2021 6.300,00 TL 6.300,00 TL 6.200,00 TL
03.05.2021 6.700,00 TL 6.700,00 TL 6.600,00 TL
04.05.2021 6.750,00 TL 6.750,00 TL 6.650,00 TL
05.05.2021 6.850,00 TL 6.850,00 TL 6.750,00 TL
06.05.2021 6.950,00 TL 6.950,00 TL 6.850,00 TL
07.05.2021 7.050,00 TL 7.050,00 TL 6.950,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.200,00 TL 6.200,00 TL 6.100,00 TL
27.04.2021 6.150,00 TL 6.150,00 TL 6.050,00 TL
28.04.2021 6.180,00 TL 6.180,00 TL 6.080,00 TL
29.04.2021 6.220,00 TL 6.220,00 TL 6.120,00 TL
30.04.2021 6.300,00 TL 6.300,00 TL 6.200,00 TL
03.05.2021 6.700,00 TL 6.700,00 TL 6.600,00 TL
04.05.2021 6.725,00 TL 6.725,00 TL 6.625,00 TL
05.05.2021 6.800,00 TL 6.800,00 TL 6.700,00 TL
06.05.2021 6.900,00 TL 6.900,00 TL 6.800,00 TL
07.05.2021 6.970,00 TL 6.970,00 TL 6.870,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.180,00 TL 6.140,00 TL 6.100,00 TL
27.04.2021 6.050,00 TL 6.050,00 TL 6.050,00 TL
28.04.2021 6.130,00 TL 6.090,00 TL 6.050,00 TL
29.04.2021 6.180,00 TL 6.140,00 TL 6.100,00 TL
30.04.2021 6.230,00 TL 6.190,00 TL 6.150,00 TL
03.05.2021 6.630,00 TL 6.590,00 TL 6.550,00 TL
04.05.2021 6.680,00 TL 6.640,00 TL 6.600,00 TL
05.05.2021 6.730,00 TL 6.690,00 TL 6.650,00 TL
06.05.2021 6.880,00 TL 6.840,00 TL 6.800,00 TL
07.05.2021 6.930,00 TL 6.890,00 TL 6.850,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.350,00 TL 6.310,00 TL 6.270,00 TL
27.04.2021 6.300,00 TL 6.260,00 TL 6.220,00 TL
28.04.2021 6.260,00 TL 6.220,00 TL 6.180,00 TL
29.04.2021 6.280,00 TL 6.240,00 TL 6.200,00 TL
30.04.2021 6.310,00 TL 6.270,00 TL 6.230,00 TL
03.05.2021 6.720,00 TL 6.680,00 TL 6.640,00 TL
04.05.2021 6.750,00 TL 6.710,00 TL 6.670,00 TL
05.05.2021 6.860,00 TL 6.820,00 TL 6.780,00 TL
06.05.2021 7.050,00 TL 7.010,00 TL 6.970,00 TL
07.05.2021 7.050,00 TL 7.010,00 TL 6.970,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.240,00 TL 6.200,00 TL 6.150,00 TL
27.04.2021 6.180,00 TL 6.140,00 TL 6.100,00 TL
28.04.2021 6.190,00 TL 6.150,00 TL 6.100,00 TL
29.04.2021 6.240,00 TL 6.200,00 TL 6.150,00 TL
30.04.2021 6.290,00 TL 6.250,00 TL 6.200,00 TL
03.05.2021 6.740,00 TL 6.700,00 TL 6.650,00 TL
04.05.2021 6.790,00 TL 6.750,00 TL 6.700,00 TL
05.05.2021 6.840,00 TL 6.800,00 TL 6.750,00 TL
06.05.2021 6.990,00 TL 6.950,00 TL 6.900,00 TL
07.05.2021 7.010,00 TL 6.970,00 TL 6.920,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.175,00 TL 6.150,00 TL 6.100,00 TL
27.04.2021 6.125,00 TL 6.100,00 TL 6.050,00 TL
28.04.2021 6.125,00 TL 6.100,00 TL 6.050,00 TL
29.04.2021 6.175,00 TL 6.150,00 TL 6.100,00 TL
30.04.2021 6.225,00 TL 6.200,00 TL 6.150,00 TL
03.05.2021 6.685,00 TL 6.660,00 TL 6.600,00 TL
04.05.2021 6.700,00 TL 6.675,00 TL 6.625,00 TL
05.05.2021 6.725,00 TL 6.700,00 TL 6.650,00 TL
06.05.2021 6.825,00 TL 6.800,00 TL 6.750,00 TL
07.05.2021 6.925,00 TL 6.900,00 TL 6.850,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.100,00 TL
27.04.2021 6.050,00 TL
28.04.2021 6.050,00 TL
29.04.2021 6.100,00 TL
30.04.2021 6.150,00 TL
03.05.2021 6.600,00 TL
04.05.2021 6.650,00 TL
05.05.2021 6.675,00 TL
06.05.2021 6.850,00 TL
07.05.2021 6.950,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.270,00 TL 6.230,00 TL 6.190,00 TL
27.04.2021 6.220,00 TL 6.180,00 TL 6.140,00 TL
28.04.2021 6.180,00 TL 6.140,00 TL 6.100,00 TL
29.04.2021 6.200,00 TL 6.160,00 TL 6.120,00 TL
30.04.2021 6.230,00 TL 6.190,00 TL 6.150,00 TL
03.05.2021 6.640,00 TL 6.600,00 TL 6.560,00 TL
04.05.2021 6.670,00 TL 6.630,00 TL 6.590,00 TL
05.05.2021 6.780,00 TL 6.740,00 TL 6.700,00 TL
06.05.2021 6.970,00 TL 6.930,00 TL 6.890,00 TL
07.05.2021 6.970,00 TL 6.930,00 TL 6.890,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.350,00 TL 6.330,00 TL 6.250,00 TL
27.04.2021 6.300,00 TL 6.280,00 TL 6.200,00 TL
28.04.2021 6.300,00 TL 6.280,00 TL 6.200,00 TL
29.04.2021 6.350,00 TL 6.330,00 TL 6.250,00 TL
30.04.2021 6.400,00 TL 6.380,00 TL 6.300,00 TL
03.05.2021 6.800,00 TL 6.780,00 TL 6.700,00 TL
04.05.2021 6.850,00 TL 6.830,00 TL 6.750,00 TL
05.05.2021 6.900,00 TL 6.880,00 TL 6.800,00 TL
06.05.2021 7.000,00 TL 6.980,00 TL 6.900,00 TL
07.05.2021 7.080,00 TL 7.060,00 TL 6.980,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.330,00 TL 6.290,00 TL 6.250,00 TL
27.04.2021 6.280,00 TL 6.240,00 TL 6.200,00 TL
28.04.2021 6.280,00 TL 6.240,00 TL 6.200,00 TL
29.04.2021 6.330,00 TL 6.290,00 TL 6.250,00 TL
30.04.2021 6.350,00 TL 6.310,00 TL 6.270,00 TL
03.05.2021 6.730,00 TL 6.690,00 TL 6.650,00 TL
04.05.2021 6.780,00 TL 6.740,00 TL 6.700,00 TL
05.05.2021 6.880,00 TL 6.840,00 TL 6.800,00 TL
06.05.2021 7.030,00 TL 6.990,00 TL 6.950,00 TL
07.05.2021 7.060,00 TL 7.020,00 TL 6.980,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
26.04.2021 6.100,00 TL
27.04.2021 6.050,00 TL
28.04.2021 6.050,00 TL
29.04.2021 6.100,00 TL
30.04.2021 6.200,00 TL
03.05.2021 6.600,00 TL
04.05.2021 6.650,00 TL
05.05.2021 6.700,00 TL
06.05.2021 6.850,00 TL
07.05.2021 6.950,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği