Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 3.085,00 TL 3.060,00 TL 3.035,00 TL
10.02.2020 3.085,00 TL 3.060,00 TL 3.035,00 TL
11.02.2020 3.085,00 TL 3.060,00 TL 3.035,00 TL
12.02.2020 3.120,00 TL 3.095,00 TL 3.070,00 TL
13.02.2020 3.170,00 TL 3.145,00 TL 3.120,00 TL
14.02.2020 3.170,00 TL 3.145,00 TL 3.120,00 TL
17.02.2020 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
18.02.2020 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
19.02.2020 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
20.02.2020 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
21.02.2020 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 3.035,00 TL 3.035,00 TL 2.985,00 TL
10.02.2020 3.035,00 TL 3.035,00 TL 2.985,00 TL
11.02.2020 3.035,00 TL 3.035,00 TL 2.985,00 TL
12.02.2020 3.070,00 TL 3.070,00 TL 3.020,00 TL
13.02.2020 3.115,00 TL 3.115,00 TL 3.065,00 TL
14.02.2020 3.115,00 TL 3.115,00 TL 3.065,00 TL
17.02.2020 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
18.02.2020 3.210,00 TL 3.210,00 TL 3.160,00 TL
19.02.2020 3.230,00 TL 3.230,00 TL 3.180,00 TL
20.02.2020 3.230,00 TL 3.230,00 TL 3.180,00 TL
21.02.2020 3.230,00 TL 3.230,00 TL 3.180,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 2.990,00 TL 2.960,00 TL 2.930,00 TL
10.02.2020 2.990,00 TL 2.960,00 TL 2.930,00 TL
11.02.2020 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
12.02.2020 3.100,00 TL 3.070,00 TL 3.040,00 TL
13.02.2020 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
14.02.2020 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
17.02.2020 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.130,00 TL
18.02.2020 3.210,00 TL 3.180,00 TL 3.150,00 TL
19.02.2020 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
20.02.2020 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
21.02.2020 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 3.130,00 TL 3.110,00 TL 3.090,00 TL
10.02.2020 3.080,00 TL 3.060,00 TL 3.040,00 TL
11.02.2020 3.100,00 TL 3.080,00 TL 3.060,00 TL
12.02.2020 3.120,00 TL 3.100,00 TL 3.080,00 TL
13.02.2020 3.150,00 TL 3.130,00 TL 3.110,00 TL
14.02.2020 3.190,00 TL 3.170,00 TL 3.150,00 TL
17.02.2020 3.260,00 TL 3.240,00 TL 3.220,00 TL
18.02.2020 3.260,00 TL 3.240,00 TL 3.220,00 TL
19.02.2020 3.260,00 TL 3.240,00 TL 3.220,00 TL
20.02.2020 3.290,00 TL 3.270,00 TL 3.250,00 TL
21.02.2020 3.290,00 TL 3.270,00 TL 3.250,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 3.070,00 TL 3.070,00 TL 3.040,00 TL
10.02.2020 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.020,00 TL
11.02.2020 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.020,00 TL
12.02.2020 3.060,00 TL 3.060,00 TL 3.030,00 TL
13.02.2020 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.140,00 TL
14.02.2020 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.140,00 TL
17.02.2020 3.200,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
18.02.2020 3.215,00 TL 3.215,00 TL 3.185,00 TL
19.02.2020 3.215,00 TL 3.215,00 TL 3.195,00 TL
20.02.2020 3.215,00 TL 3.215,00 TL 3.195,00 TL
21.02.2020 3.215,00 TL 3.215,00 TL 3.195,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 2.975,00 TL 2.955,00 TL 2.910,00 TL
10.02.2020 3.025,00 TL 3.005,00 TL 2.960,00 TL
11.02.2020 3.085,00 TL 3.065,00 TL 3.020,00 TL
12.02.2020 3.115,00 TL 3.095,00 TL 3.050,00 TL
13.02.2020 3.125,00 TL 3.105,00 TL 3.060,00 TL
14.02.2020 3.135,00 TL 3.115,00 TL 3.070,00 TL
17.02.2020 3.195,00 TL 3.175,00 TL 3.130,00 TL
18.02.2020 3.195,00 TL 3.175,00 TL 3.130,00 TL
19.02.2020 3.235,00 TL 3.215,00 TL 3.170,00 TL
20.02.2020 3.235,00 TL 3.215,00 TL 3.170,00 TL
21.02.2020 3.265,00 TL 3.245,00 TL 3.200,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 2.980,00 TL
10.02.2020 2.980,00 TL
11.02.2020 3.050,00 TL
12.02.2020 3.090,00 TL
13.02.2020 3.150,00 TL
14.02.2020 3.150,00 TL
17.02.2020 3.180,00 TL
18.02.2020 3.200,00 TL
19.02.2020 3.220,00 TL
20.02.2020 3.220,00 TL
21.02.2020 3.230,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 3.090,00 TL 3.070,00 TL 3.050,00 TL
10.02.2020 3.040,00 TL 3.020,00 TL 3.000,00 TL
11.02.2020 3.060,00 TL 3.040,00 TL 3.020,00 TL
12.02.2020 3.080,00 TL 3.060,00 TL 3.040,00 TL
13.02.2020 3.110,00 TL 3.090,00 TL 3.070,00 TL
14.02.2020 3.150,00 TL 3.130,00 TL 3.110,00 TL
17.02.2020 3.220,00 TL 3.200,00 TL 3.180,00 TL
18.02.2020 3.220,00 TL 3.200,00 TL 3.180,00 TL
19.02.2020 3.220,00 TL 3.200,00 TL 3.180,00 TL
20.02.2020 3.250,00 TL 3.230,00 TL 3.210,00 TL
21.02.2020 3.250,00 TL 3.230,00 TL 3.210,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 3.080,00 TL 3.050,00 TL 3.020,00 TL
10.02.2020 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
11.02.2020 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
12.02.2020 3.150,00 TL 3.120,00 TL 3.090,00 TL
13.02.2020 3.170,00 TL 3.140,00 TL 3.110,00 TL
14.02.2020 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.130,00 TL
17.02.2020 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
18.02.2020 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
19.02.2020 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
20.02.2020 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
21.02.2020 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 2.990,00 TL 2.980,00 TL 2.970,00 TL
10.02.2020 2.990,00 TL 2.980,00 TL 2.970,00 TL
11.02.2020 3.010,00 TL 3.000,00 TL 2.990,00 TL
12.02.2020 3.050,00 TL 3.040,00 TL 3.030,00 TL
13.02.2020 3.090,00 TL 3.080,00 TL 3.070,00 TL
14.02.2020 3.090,00 TL 3.080,00 TL 3.070,00 TL
17.02.2020 3.200,00 TL 3.190,00 TL 3.180,00 TL
18.02.2020 3.200,00 TL 3.190,00 TL 3.180,00 TL
19.02.2020 3.220,00 TL 3.210,00 TL 3.200,00 TL
20.02.2020 3.220,00 TL 3.210,00 TL 3.200,00 TL
21.02.2020 3.220,00 TL 3.210,00 TL 3.200,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
07.02.2020 2.950,00 TL
10.02.2020 2.950,00 TL
11.02.2020 2.950,00 TL
12.02.2020 3.000,00 TL
13.02.2020 3.050,00 TL
14.02.2020 3.100,00 TL
17.02.2020 3.100,00 TL
18.02.2020 3.150,00 TL
19.02.2020 3.200,00 TL
20.02.2020 3.200,00 TL
21.02.2020 3.200,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği