Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.250,00 TL 5.250,00 TL 5.150,00 TL
19.02.2021 5.270,00 TL 5.270,00 TL 5.170,00 TL
22.02.2021 5.350,00 TL 5.350,00 TL 5.250,00 TL
23.02.2021 5.400,00 TL 5.400,00 TL 5.300,00 TL
24.02.2021 5.500,00 TL 5.500,00 TL 5.400,00 TL
25.02.2021 5.650,00 TL 5.650,00 TL 5.550,00 TL
26.02.2021 5.750,00 TL 5.750,00 TL 5.650,00 TL
01.03.2021 5.700,00 TL 5.700,00 TL 5.600,00 TL
02.03.2021 5.725,00 TL 5.725,00 TL 5.625,00 TL
03.03.2021 5.725,00 TL 5.725,00 TL 5.625,00 TL
04.03.2021 5.750,00 TL 5.750,00 TL 5.650,00 TL
05.03.2021 5.800,00 TL 5.800,00 TL 5.700,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.200,00 TL 5.200,00 TL 5.100,00 TL
19.02.2021 5.210,00 TL 5.210,00 TL 5.110,00 TL
22.02.2021 5.300,00 TL 5.300,00 TL 5.200,00 TL
23.02.2021 5.330,00 TL 5.330,00 TL 5.230,00 TL
24.02.2021 5.450,00 TL 5.450,00 TL 5.350,00 TL
25.02.2021 5.600,00 TL 5.600,00 TL 5.500,00 TL
26.02.2021 5.750,00 TL 5.750,00 TL 5.650,00 TL
01.03.2021 5.650,00 TL 5.650,00 TL 5.550,00 TL
02.03.2021 5.650,00 TL 5.650,00 TL 5.550,00 TL
03.03.2021 5.750,00 TL 5.750,00 TL 5.650,00 TL
04.03.2021 5.750,00 TL 5.750,00 TL 5.650,00 TL
05.03.2021 5.750,00 TL 5.750,00 TL 5.650,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.150,00 TL 5.120,00 TL 5.090,00 TL
19.02.2021 5.180,00 TL 5.150,00 TL 5.120,00 TL
22.02.2021 5.260,00 TL 5.230,00 TL 5.200,00 TL
23.02.2021 5.360,00 TL 5.330,00 TL 5.300,00 TL
24.02.2021 5.460,00 TL 5.420,00 TL 5.380,00 TL
25.02.2021 5.580,00 TL 5.540,00 TL 5.500,00 TL
26.02.2021 5.730,00 TL 5.690,00 TL 5.650,00 TL
01.03.2021 5.630,00 TL 5.590,00 TL 5.550,00 TL
02.03.2021 5.650,00 TL 5.610,00 TL 5.570,00 TL
03.03.2021 5.680,00 TL 5.640,00 TL 5.600,00 TL
04.03.2021 5.710,00 TL 5.670,00 TL 5.630,00 TL
05.03.2021 5.760,00 TL 5.720,00 TL 5.680,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.280,00 TL 5.240,00 TL 5.200,00 TL
19.02.2021 5.280,00 TL 5.240,00 TL 5.200,00 TL
22.02.2021 5.360,00 TL 5.320,00 TL 5.280,00 TL
23.02.2021 5.390,00 TL 5.350,00 TL 5.310,00 TL
24.02.2021 5.510,00 TL 5.470,00 TL 5.430,00 TL
25.02.2021 5.600,00 TL 5.560,00 TL 5.520,00 TL
26.02.2021 5.790,00 TL 5.750,00 TL 5.710,00 TL
01.03.2021 5.690,00 TL 5.650,00 TL 5.610,00 TL
02.03.2021 5.710,00 TL 5.670,00 TL 5.630,00 TL
03.03.2021 5.710,00 TL 5.670,00 TL 5.630,00 TL
04.03.2021 5.790,00 TL 5.750,00 TL 5.710,00 TL
05.03.2021 5.850,00 TL 5.810,00 TL 5.770,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.210,00 TL 5.170,00 TL 5.120,00 TL
19.02.2021 5.240,00 TL 5.200,00 TL 5.150,00 TL
22.02.2021 5.320,00 TL 5.280,00 TL 5.230,00 TL
23.02.2021 5.350,00 TL 5.310,00 TL 5.260,00 TL
24.02.2021 5.490,00 TL 5.430,00 TL 5.380,00 TL
25.02.2021 5.600,00 TL 5.550,00 TL 5.500,00 TL
26.02.2021 5.740,00 TL 5.700,00 TL 5.650,00 TL
01.03.2021 5.625,00 TL 5.600,00 TL 5.550,00 TL
02.03.2021 5.660,00 TL 5.620,00 TL 5.570,00 TL
03.03.2021 5.670,00 TL 5.630,00 TL 5.580,00 TL
04.03.2021 5.740,00 TL 5.700,00 TL 5.650,00 TL
05.03.2021 5.825,00 TL 5.800,00 TL 5.750,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.145,00 TL 5.120,00 TL 5.070,00 TL
19.02.2021 5.155,00 TL 5.130,00 TL 5.080,00 TL
22.02.2021 5.250,00 TL 5.225,00 TL 5.175,00 TL
23.02.2021 5.300,00 TL 5.275,00 TL 5.225,00 TL
24.02.2021 5.425,00 TL 5.400,00 TL 5.350,00 TL
25.02.2021 5.525,00 TL 5.500,00 TL 5.450,00 TL
26.02.2021 5.725,00 TL 5.700,00 TL 5.650,00 TL
01.03.2021 5.625,00 TL 5.600,00 TL 5.550,00 TL
02.03.2021 5.625,00 TL 5.600,00 TL 5.550,00 TL
03.03.2021 5.625,00 TL 5.600,00 TL 5.550,00 TL
04.03.2021 5.675,00 TL 5.650,00 TL 5.600,00 TL
05.03.2021 5.725,00 TL 5.700,00 TL 5.650,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.090,00 TL
19.02.2021 5.100,00 TL
22.02.2021 5.180,00 TL
23.02.2021 5.250,00 TL
24.02.2021 5.350,00 TL
25.02.2021 5.500,00 TL
26.02.2021 5.600,00 TL
01.03.2021 5.500,00 TL
02.03.2021 5.520,00 TL
03.03.2021 5.520,00 TL
04.03.2021 5.600,00 TL
05.03.2021 5.630,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.200,00 TL 5.160,00 TL 5.120,00 TL
19.02.2021 5.200,00 TL 5.160,00 TL 5.120,00 TL
22.02.2021 5.280,00 TL 5.240,00 TL 5.200,00 TL
23.02.2021 5.310,00 TL 5.270,00 TL 5.230,00 TL
24.02.2021 5.430,00 TL 5.390,00 TL 5.350,00 TL
25.02.2021 5.520,00 TL 5.480,00 TL 5.440,00 TL
26.02.2021 5.710,00 TL 5.670,00 TL 5.630,00 TL
01.03.2021 5.610,00 TL 5.570,00 TL 5.530,00 TL
02.03.2021 5.630,00 TL 5.590,00 TL 5.550,00 TL
03.03.2021 5.630,00 TL 5.590,00 TL 5.550,00 TL
04.03.2021 5.710,00 TL 5.670,00 TL 5.630,00 TL
05.03.2021 5.770,00 TL 5.730,00 TL 5.690,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.420,00 TL 5.400,00 TL 5.320,00 TL
19.02.2021 5.430,00 TL 5.410,00 TL 5.330,00 TL
22.02.2021 5.500,00 TL 5.480,00 TL 5.400,00 TL
23.02.2021 5.520,00 TL 5.500,00 TL 5.420,00 TL
24.02.2021 5.600,00 TL 5.580,00 TL 5.500,00 TL
25.02.2021 5.700,00 TL 5.680,00 TL 5.600,00 TL
26.02.2021 5.800,00 TL 5.780,00 TL 5.700,00 TL
01.03.2021 5.750,00 TL 5.730,00 TL 5.650,00 TL
02.03.2021 5.750,00 TL 5.730,00 TL 5.650,00 TL
03.03.2021 5.750,00 TL 5.730,00 TL 5.650,00 TL
04.03.2021 5.800,00 TL 5.780,00 TL 5.700,00 TL
05.03.2021 5.820,00 TL 5.800,00 TL 5.720,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.330,00 TL 5.290,00 TL 5.250,00 TL
19.02.2021 5.340,00 TL 5.300,00 TL 5.260,00 TL
22.02.2021 5.380,00 TL 5.340,00 TL 5.300,00 TL
23.02.2021 5.410,00 TL 5.370,00 TL 5.330,00 TL
24.02.2021 5.480,00 TL 5.440,00 TL 5.400,00 TL
25.02.2021 5.580,00 TL 5.540,00 TL 5.500,00 TL
26.02.2021 5.780,00 TL 5.740,00 TL 5.700,00 TL
01.03.2021 5.680,00 TL 5.640,00 TL 5.600,00 TL
02.03.2021 5.700,00 TL 5.660,00 TL 5.620,00 TL
03.03.2021 5.700,00 TL 5.660,00 TL 5.620,00 TL
04.03.2021 5.780,00 TL 5.740,00 TL 5.700,00 TL
05.03.2021 5.830,00 TL 5.790,00 TL 5.750,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
18.02.2021 5.070,00 TL
19.02.2021 5.080,00 TL
22.02.2021 5.150,00 TL
23.02.2021 5.250,00 TL
24.02.2021 5.300,00 TL
25.02.2021 5.500,00 TL
26.02.2021 5.600,00 TL
01.03.2021 5.500,00 TL
02.03.2021 5.520,00 TL
03.03.2021 5.530,00 TL
04.03.2021 5.600,00 TL
05.03.2021 5.625,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği