Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
11.06.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
12.06.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
13.06.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
14.06.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
17.06.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
18.06.2019 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
19.06.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
20.06.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
21.06.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
24.06.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
25.06.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
11.06.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
12.06.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
13.06.2019 3.290,00 TL 3.290,00 TL 3.240,00 TL
14.06.2019 3.290,00 TL 3.290,00 TL 3.240,00 TL
17.06.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
18.06.2019 3.240,00 TL 3.240,00 TL 3.190,00 TL
19.06.2019 3.220,00 TL 3.220,00 TL 3.170,00 TL
20.06.2019 3.200,00 TL 3.200,00 TL 3.150,00 TL
21.06.2019 3.210,00 TL 3.210,00 TL 3.160,00 TL
24.06.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
25.06.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
11.06.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
12.06.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
13.06.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
14.06.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
17.06.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
18.06.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
19.06.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
20.06.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
21.06.2019 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
24.06.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
25.06.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.375,00 TL 3.350,00 TL 3.330,00 TL
11.06.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
12.06.2019 3.350,00 TL 3.330,00 TL 3.305,00 TL
13.06.2019 3.365,00 TL 3.340,00 TL 3.315,00 TL
14.06.2019 3.415,00 TL 3.390,00 TL 3.370,00 TL
17.06.2019 3.365,00 TL 3.340,00 TL 3.315,00 TL
18.06.2019 3.365,00 TL 3.340,00 TL 3.315,00 TL
19.06.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
20.06.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
21.06.2019 3.315,00 TL 3.290,00 TL 3.270,00 TL
24.06.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
25.06.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.270,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.305,00 TL 3.295,00 TL 3.285,00 TL
11.06.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.250,00 TL
12.06.2019 3.270,00 TL 3.240,00 TL 3.240,00 TL
13.06.2019 3.290,00 TL 3.260,00 TL 3.260,00 TL
14.06.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.300,00 TL
17.06.2019 3.290,00 TL 3.260,00 TL 3.260,00 TL
18.06.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.235,00 TL
19.06.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.235,00 TL
20.06.2019 3.220,00 TL 3.190,00 TL 3.190,00 TL
21.06.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.230,00 TL
24.06.2019 3.255,00 TL 3.225,00 TL 3.225,00 TL
25.06.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.300,00 TL 3.265,00 TL 3.230,00 TL
11.06.2019 3.285,00 TL 3.255,00 TL 3.220,00 TL
12.06.2019 3.285,00 TL 3.255,00 TL 3.220,00 TL
13.06.2019 3.285,00 TL 3.255,00 TL 3.220,00 TL
14.06.2019 3.365,00 TL 3.335,00 TL 3.300,00 TL
17.06.2019 3.315,00 TL 3.285,00 TL 3.250,00 TL
18.06.2019 3.275,00 TL 3.245,00 TL 3.210,00 TL
19.06.2019 3.245,00 TL 3.215,00 TL 3.180,00 TL
20.06.2019 3.185,00 TL 3.155,00 TL 3.120,00 TL
21.06.2019 3.215,00 TL 3.185,00 TL 3.150,00 TL
24.06.2019 3.235,00 TL 3.205,00 TL 3.170,00 TL
25.06.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.200,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.330,00 TL
11.06.2019 3.300,00 TL
12.06.2019 3.320,00 TL
13.06.2019 3.300,00 TL
14.06.2019 3.350,00 TL
17.06.2019 3.320,00 TL
18.06.2019 3.300,00 TL
19.06.2019 3.270,00 TL
20.06.2019 3.220,00 TL
21.06.2019 3.230,00 TL
24.06.2019 3.220,00 TL
25.06.2019 3.250,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
11.06.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
12.06.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.260,00 TL
13.06.2019 3.315,00 TL 3.290,00 TL 3.270,00 TL
14.06.2019 3.370,00 TL 3.345,00 TL 3.320,00 TL
17.06.2019 3.315,00 TL 3.290,00 TL 3.270,00 TL
18.06.2019 3.315,00 TL 3.290,00 TL 3.270,00 TL
19.06.2019 3.290,00 TL 3.270,00 TL 3.245,00 TL
20.06.2019 3.235,00 TL 3.210,00 TL 3.185,00 TL
21.06.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
24.06.2019 3.235,00 TL 3.210,00 TL 3.190,00 TL
25.06.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.370,00 TL 3.350,00 TL 3.320,00 TL
11.06.2019 3.330,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
12.06.2019 3.330,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
13.06.2019 3.340,00 TL 3.320,00 TL 3.290,00 TL
14.06.2019 3.380,00 TL 3.360,00 TL 3.320,00 TL
17.06.2019 3.330,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
18.06.2019 3.310,00 TL 3.290,00 TL 3.260,00 TL
19.06.2019 3.270,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
20.06.2019 3.230,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
21.06.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.230,00 TL
24.06.2019 3.260,00 TL 3.240,00 TL 3.210,00 TL
25.06.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.230,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.310,00 TL 3.300,00 TL 3.290,00 TL
11.06.2019 3.280,00 TL 3.270,00 TL 3.260,00 TL
12.06.2019 3.330,00 TL 3.320,00 TL 3.310,00 TL
13.06.2019 3.340,00 TL 3.330,00 TL 3.320,00 TL
14.06.2019 3.340,00 TL 3.330,00 TL 3.320,00 TL
17.06.2019 3.290,00 TL 3.280,00 TL 3.270,00 TL
18.06.2019 3.340,00 TL 3.330,00 TL 3.320,00 TL
19.06.2019 3.300,00 TL 3.290,00 TL 3.280,00 TL
20.06.2019 3.270,00 TL 3.260,00 TL 3.250,00 TL
21.06.2019 3.300,00 TL 3.290,00 TL 3.280,00 TL
24.06.2019 3.200,00 TL 3.190,00 TL 3.180,00 TL
25.06.2019 3.200,00 TL 3.190,00 TL 3.180,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
10.06.2019 3.300,00 TL
11.06.2019 3.270,00 TL
12.06.2019 3.230,00 TL
13.06.2019 3.280,00 TL
14.06.2019 3.250,00 TL
17.06.2019 3.200,00 TL
18.06.2019 3.180,00 TL
19.06.2019 3.180,00 TL
20.06.2019 3.180,00 TL
21.06.2019 3.200,00 TL
24.06.2019 3.160,00 TL
25.06.2019 3.150,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği