Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.170,00 TL 4.145,00 TL 4.120,00 TL
10.09.2020 4.150,00 TL 4.125,00 TL 4.100,00 TL
11.09.2020 4.150,00 TL 4.125,00 TL 4.100,00 TL
14.09.2020 4.150,00 TL 4.125,00 TL 4.100,00 TL
15.09.2020 4.150,00 TL 4.125,00 TL 4.100,00 TL
16.09.2020 4.150,00 TL 4.125,00 TL 4.100,00 TL
17.09.2020 4.170,00 TL 4.145,00 TL 4.120,00 TL
18.09.2020 4.170,00 TL 4.145,00 TL 4.120,00 TL
21.09.2020 4.200,00 TL 4.175,00 TL 4.150,00 TL
22.09.2020 4.225,00 TL 4.200,00 TL 4.175,00 TL
23.09.2020 4.245,00 TL 4.220,00 TL 4.195,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.150,00 TL 4.150,00 TL 4.070,00 TL
10.09.2020 4.120,00 TL 4.120,00 TL 4.050,00 TL
11.09.2020 4.120,00 TL 4.120,00 TL 4.050,00 TL
14.09.2020 4.120,00 TL 4.120,00 TL 4.050,00 TL
15.09.2020 4.120,00 TL 4.120,00 TL 4.050,00 TL
16.09.2020 4.120,00 TL 4.120,00 TL 4.050,00 TL
17.09.2020 4.140,00 TL 4.140,00 TL 4.070,00 TL
18.09.2020 4.140,00 TL 4.140,00 TL 4.070,00 TL
21.09.2020 4.180,00 TL 4.180,00 TL 4.090,00 TL
22.09.2020 4.180,00 TL 4.180,00 TL 4.090,00 TL
23.09.2020 4.200,00 TL 4.200,00 TL 4.110,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.160,00 TL 4.130,00 TL 4.100,00 TL
10.09.2020 4.160,00 TL 4.130,00 TL 4.100,00 TL
11.09.2020 4.110,00 TL 4.080,00 TL 4.050,00 TL
14.09.2020 4.130,00 TL 4.100,00 TL 4.070,00 TL
15.09.2020 4.130,00 TL 4.100,00 TL 4.070,00 TL
16.09.2020 4.100,00 TL 4.070,00 TL 4.040,00 TL
17.09.2020 4.100,00 TL 4.070,00 TL 4.040,00 TL
18.09.2020 4.100,00 TL 4.070,00 TL 4.040,00 TL
21.09.2020 4.160,00 TL 4.130,00 TL 4.100,00 TL
22.09.2020 4.160,00 TL 4.130,00 TL 4.100,00 TL
23.09.2020 4.160,00 TL 4.130,00 TL 4.100,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.200,00 TL 4.180,00 TL 4.160,00 TL
10.09.2020 4.200,00 TL 4.180,00 TL 4.160,00 TL
11.09.2020 4.200,00 TL 4.180,00 TL 4.160,00 TL
14.09.2020 4.200,00 TL 4.180,00 TL 4.160,00 TL
15.09.2020 4.200,00 TL 4.180,00 TL 4.160,00 TL
16.09.2020 4.200,00 TL 4.180,00 TL 4.160,00 TL
17.09.2020 4.220,00 TL 4.200,00 TL 4.180,00 TL
18.09.2020 4.220,00 TL 4.200,00 TL 4.180,00 TL
21.09.2020 4.230,00 TL 4.210,00 TL 4.190,00 TL
22.09.2020 4.270,00 TL 4.250,00 TL 4.230,00 TL
23.09.2020 4.290,00 TL 4.270,00 TL 4.250,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.160,00 TL 4.100,00 TL 4.100,00 TL
10.09.2020 4.130,00 TL 4.070,00 TL 4.070,00 TL
11.09.2020 4.130,00 TL 4.070,00 TL 4.070,00 TL
14.09.2020 4.130,00 TL 4.070,00 TL 4.070,00 TL
15.09.2020 4.130,00 TL 4.070,00 TL 4.070,00 TL
16.09.2020 4.130,00 TL 4.070,00 TL 4.070,00 TL
17.09.2020 4.150,00 TL 4.090,00 TL 4.090,00 TL
18.09.2020 4.160,00 TL 4.100,00 TL 4.100,00 TL
21.09.2020 4.200,00 TL 4.140,00 TL 4.140,00 TL
22.09.2020 4.210,00 TL 4.150,00 TL 4.150,00 TL
23.09.2020 4.220,00 TL 4.160,00 TL 4.160,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.135,00 TL 4.115,00 TL 4.070,00 TL
10.09.2020 4.115,00 TL 4.095,00 TL 4.050,00 TL
11.09.2020 4.115,00 TL 4.095,00 TL 4.050,00 TL
14.09.2020 4.065,00 TL 4.045,00 TL 4.000,00 TL
15.09.2020 4.115,00 TL 4.095,00 TL 4.050,00 TL
16.09.2020 4.115,00 TL 4.095,00 TL 4.050,00 TL
17.09.2020 4.135,00 TL 4.115,00 TL 4.070,00 TL
18.09.2020 4.135,00 TL 4.115,00 TL 4.070,00 TL
21.09.2020 4.165,00 TL 4.145,00 TL 4.100,00 TL
22.09.2020 4.195,00 TL 4.175,00 TL 4.130,00 TL
23.09.2020 4.215,00 TL 4.195,00 TL 4.150,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.150,00 TL
10.09.2020 4.150,00 TL
11.09.2020 4.100,00 TL
14.09.2020 4.120,00 TL
15.09.2020 4.150,00 TL
16.09.2020 4.090,00 TL
17.09.2020 4.090,00 TL
18.09.2020 4.090,00 TL
21.09.2020 4.150,00 TL
22.09.2020 4.150,00 TL
23.09.2020 4.150,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.140,00 TL 4.120,00 TL 4.100,00 TL
10.09.2020 4.140,00 TL 4.120,00 TL 4.100,00 TL
11.09.2020 4.140,00 TL 4.120,00 TL 4.100,00 TL
14.09.2020 4.140,00 TL 4.120,00 TL 4.100,00 TL
15.09.2020 4.140,00 TL 4.120,00 TL 4.100,00 TL
16.09.2020 4.140,00 TL 4.120,00 TL 4.100,00 TL
17.09.2020 4.160,00 TL 4.140,00 TL 4.120,00 TL
18.09.2020 4.160,00 TL 4.140,00 TL 4.120,00 TL
21.09.2020 4.170,00 TL 4.150,00 TL 4.130,00 TL
22.09.2020 4.210,00 TL 4.190,00 TL 4.170,00 TL
23.09.2020 4.230,00 TL 4.210,00 TL 4.190,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.200,00 TL 4.170,00 TL 4.140,00 TL
10.09.2020 4.200,00 TL 4.170,00 TL 4.140,00 TL
11.09.2020 4.190,00 TL 4.160,00 TL 4.130,00 TL
14.09.2020 4.190,00 TL 4.160,00 TL 4.130,00 TL
15.09.2020 4.190,00 TL 4.160,00 TL 4.130,00 TL
16.09.2020 4.190,00 TL 4.160,00 TL 4.130,00 TL
17.09.2020 4.180,00 TL 4.150,00 TL 4.120,00 TL
18.09.2020 4.160,00 TL 4.130,00 TL 4.100,00 TL
21.09.2020 4.180,00 TL 4.150,00 TL 4.120,00 TL
22.09.2020 4.230,00 TL 4.200,00 TL 4.170,00 TL
23.09.2020 4.280,00 TL 4.250,00 TL 4.220,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.170,00 TL 4.160,00 TL 4.150,00 TL
10.09.2020 4.170,00 TL 4.160,00 TL 4.150,00 TL
11.09.2020 4.170,00 TL 4.160,00 TL 4.150,00 TL
14.09.2020 4.170,00 TL 4.160,00 TL 4.150,00 TL
15.09.2020 4.170,00 TL 4.160,00 TL 4.150,00 TL
16.09.2020 4.170,00 TL 4.160,00 TL 4.150,00 TL
17.09.2020 4.180,00 TL 4.170,00 TL 4.160,00 TL
18.09.2020 4.180,00 TL 4.170,00 TL 4.160,00 TL
21.09.2020 4.190,00 TL 4.180,00 TL 4.170,00 TL
22.09.2020 4.220,00 TL 4.210,00 TL 4.200,00 TL
23.09.2020 4.240,00 TL 4.230,00 TL 4.220,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
09.09.2020 4.080,00 TL
10.09.2020 4.070,00 TL
11.09.2020 4.070,00 TL
14.09.2020 4.070,00 TL
15.09.2020 4.070,00 TL
16.09.2020 4.070,00 TL
17.09.2020 4.090,00 TL
18.09.2020 4.100,00 TL
21.09.2020 4.110,00 TL
22.09.2020 4.130,00 TL
23.09.2020 4.150,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği