Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.090,00 TL 3.065,00 TL 3.040,00 TL
06.08.2019 3.070,00 TL 3.045,00 TL 3.020,00 TL
07.08.2019 3.050,00 TL 3.025,00 TL 3.000,00 TL
08.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
09.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
15.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
16.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
19.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.030,00 TL 3.030,00 TL 2.980,00 TL
06.08.2019 3.010,00 TL 3.010,00 TL 2.960,00 TL
07.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
08.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
09.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
15.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
16.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
19.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
06.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
07.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
08.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
09.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
15.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
16.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
19.08.2019 3.030,00 TL 3.000,00 TL 2.970,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
06.08.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
07.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
08.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
09.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
15.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
16.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
19.08.2019 3.130,00 TL 3.100,00 TL 3.070,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.145,00 TL 3.145,00 TL 3.115,00 TL
06.08.2019 3.145,00 TL 3.145,00 TL 3.115,00 TL
07.08.2019 3.075,00 TL 3.075,00 TL 3.045,00 TL
08.08.2019 3.025,00 TL 3.025,00 TL 2.995,00 TL
09.08.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.020,00 TL
15.08.2019 3.090,00 TL 3.090,00 TL 3.060,00 TL
16.08.2019 3.090,00 TL 3.090,00 TL 3.060,00 TL
19.08.2019 3.060,00 TL 3.060,00 TL 3.030,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.050,00 TL 3.035,00 TL 3.000,00 TL
06.08.2019 3.025,00 TL 2.995,00 TL 2.960,00 TL
07.08.2019 2.990,00 TL 2.975,00 TL 2.940,00 TL
08.08.2019 2.970,00 TL 2.955,00 TL 2.920,00 TL
09.08.2019 2.970,00 TL 2.955,00 TL 2.920,00 TL
15.08.2019 2.970,00 TL 2.955,00 TL 2.920,00 TL
16.08.2019 3.000,00 TL 2.985,00 TL 2.950,00 TL
19.08.2019 3.050,00 TL 3.035,00 TL 3.000,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.050,00 TL
06.08.2019 3.030,00 TL
07.08.2019 3.000,00 TL
08.08.2019 3.000,00 TL
09.08.2019 3.000,00 TL
15.08.2019 3.000,00 TL
16.08.2019 3.000,00 TL
19.08.2019 3.020,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.150,00 TL 3.130,00 TL 3.105,00 TL
06.08.2019 3.150,00 TL 3.130,00 TL 3.105,00 TL
07.08.2019 3.100,00 TL 3.075,00 TL 3.050,00 TL
08.08.2019 3.100,00 TL 3.075,00 TL 3.050,00 TL
09.08.2019 3.100,00 TL 3.075,00 TL 3.050,00 TL
15.08.2019 3.100,00 TL 3.075,00 TL 3.050,00 TL
16.08.2019 3.100,00 TL 3.075,00 TL 3.050,00 TL
19.08.2019 3.070,00 TL 3.050,00 TL 3.030,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.100,00 TL 3.080,00 TL 3.050,00 TL
06.08.2019 3.070,00 TL 3.050,00 TL 3.020,00 TL
07.08.2019 3.040,00 TL 3.020,00 TL 2.990,00 TL
08.08.2019 3.020,00 TL 3.000,00 TL 2.970,00 TL
09.08.2019 3.020,00 TL 3.000,00 TL 2.970,00 TL
15.08.2019 3.020,00 TL 3.000,00 TL 2.970,00 TL
16.08.2019 3.020,00 TL 3.000,00 TL 2.970,00 TL
19.08.2019 3.040,00 TL 3.020,00 TL 2.990,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.110,00 TL 3.100,00 TL 3.090,00 TL
06.08.2019 3.110,00 TL 3.100,00 TL 3.090,00 TL
07.08.2019 3.070,00 TL 3.060,00 TL 3.050,00 TL
08.08.2019 3.070,00 TL 3.060,00 TL 3.050,00 TL
09.08.2019 3.070,00 TL 3.060,00 TL 3.050,00 TL
15.08.2019 3.070,00 TL 3.060,00 TL 3.050,00 TL
16.08.2019 3.070,00 TL 3.060,00 TL 3.050,00 TL
19.08.2019 3.060,00 TL 3.050,00 TL 3.040,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
05.08.2019 3.050,00 TL
06.08.2019 3.000,00 TL
07.08.2019 3.000,00 TL
08.08.2019 2.950,00 TL
09.08.2019 2.950,00 TL
15.08.2019 2.950,00 TL
16.08.2019 2.950,00 TL
19.08.2019 2.950,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği