Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.570,00 TL 3.545,00 TL 3.520,00 TL
17.06.2020 3.550,00 TL 3.525,00 TL 3.500,00 TL
18.06.2020 3.550,00 TL 3.525,00 TL 3.500,00 TL
19.06.2020 3.550,00 TL 3.525,00 TL 3.500,00 TL
22.06.2020 3.550,00 TL 3.525,00 TL 3.500,00 TL
23.06.2020 3.550,00 TL 3.525,00 TL 3.500,00 TL
24.06.2020 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
25.06.2020 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
26.06.2020 3.480,00 TL 3.455,00 TL 3.430,00 TL
29.06.2020 3.480,00 TL 3.455,00 TL 3.430,00 TL
30.06.2020 3.500,00 TL 3.475,00 TL 3.450,00 TL
01.07.2020 3.510,00 TL 3.485,00 TL 3.460,00 TL
02.07.2020 3.510,00 TL 3.485,00 TL 3.460,00 TL
06.07.2020 3.490,00 TL 3.465,00 TL 3.440,00 TL
07.07.2020 3.490,00 TL 3.465,00 TL 3.440,00 TL
08.07.2020 3.470,00 TL 3.445,00 TL 3.420,00 TL
09.07.2020 3.490,00 TL 3.465,00 TL 3.440,00 TL
10.07.2020 3.500,00 TL 3.475,00 TL 3.450,00 TL
13.07.2020 3.510,00 TL 3.485,00 TL 3.460,00 TL
14.07.2020 3.510,00 TL 3.485,00 TL 3.460,00 TL
16.07.2020 3.510,00 TL 3.485,00 TL 3.460,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.520,00 TL 3.520,00 TL 3.470,00 TL
17.06.2020 3.500,00 TL 3.500,00 TL 3.450,00 TL
18.06.2020 3.500,00 TL 3.500,00 TL 3.450,00 TL
19.06.2020 3.500,00 TL 3.500,00 TL 3.450,00 TL
22.06.2020 3.500,00 TL 3.500,00 TL 3.450,00 TL
23.06.2020 3.500,00 TL 3.500,00 TL 3.450,00 TL
24.06.2020 3.450,00 TL 3.450,00 TL 3.380,00 TL
25.06.2020 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
26.06.2020 3.400,00 TL 3.400,00 TL 3.350,00 TL
29.06.2020 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.360,00 TL
30.06.2020 3.440,00 TL 3.440,00 TL 3.360,00 TL
01.07.2020 3.450,00 TL 3.450,00 TL 3.370,00 TL
02.07.2020 3.450,00 TL 3.450,00 TL 3.370,00 TL
06.07.2020 3.420,00 TL 3.420,00 TL 3.370,00 TL
07.07.2020 3.420,00 TL 3.420,00 TL 3.370,00 TL
08.07.2020 3.420,00 TL 3.420,00 TL 3.350,00 TL
09.07.2020 3.440,00 TL 3.440,00 TL 3.370,00 TL
10.07.2020 3.450,00 TL 3.450,00 TL 3.380,00 TL
13.07.2020 3.480,00 TL 3.480,00 TL 3.400,00 TL
14.07.2020 3.480,00 TL 3.480,00 TL 3.400,00 TL
16.07.2020 3.480,00 TL 3.480,00 TL 3.400,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.540,00 TL 3.510,00 TL 3.480,00 TL
17.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
18.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
19.06.2020 3.530,00 TL 3.500,00 TL 3.470,00 TL
22.06.2020 3.510,00 TL 3.480,00 TL 3.450,00 TL
23.06.2020 3.510,00 TL 3.480,00 TL 3.450,00 TL
24.06.2020 3.480,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
25.06.2020 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
26.06.2020 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
29.06.2020 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
30.06.2020 3.490,00 TL 3.460,00 TL 3.430,00 TL
01.07.2020 3.500,00 TL 3.470,00 TL 3.440,00 TL
02.07.2020 3.500,00 TL 3.470,00 TL 3.440,00 TL
06.07.2020 3.480,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
07.07.2020 3.490,00 TL 3.460,00 TL 3.430,00 TL
08.07.2020 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
09.07.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.410,00 TL
10.07.2020 3.500,00 TL 3.470,00 TL 3.440,00 TL
13.07.2020 3.500,00 TL 3.470,00 TL 3.440,00 TL
14.07.2020 3.540,00 TL 3.510,00 TL 3.450,00 TL
16.07.2020 3.540,00 TL 3.510,00 TL 3.450,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
17.06.2020 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
18.06.2020 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
19.06.2020 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
22.06.2020 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
23.06.2020 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
24.06.2020 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
25.06.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.420,00 TL
26.06.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
29.06.2020 3.500,00 TL 3.480,00 TL 3.460,00 TL
30.06.2020 3.500,00 TL 3.480,00 TL 3.460,00 TL
01.07.2020 3.500,00 TL 3.480,00 TL 3.460,00 TL
02.07.2020 3.500,00 TL 3.480,00 TL 3.460,00 TL
06.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
07.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
08.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
09.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
10.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
13.07.2020 3.520,00 TL 3.500,00 TL 3.480,00 TL
14.07.2020 3.520,00 TL 3.500,00 TL 3.480,00 TL
16.07.2020 3.520,00 TL 3.500,00 TL 3.480,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.545,00 TL 3.545,00 TL 3.515,00 TL
17.06.2020 3.550,00 TL 3.550,00 TL 3.520,00 TL
18.06.2020 3.550,00 TL 3.550,00 TL 3.520,00 TL
19.06.2020 3.550,00 TL 3.550,00 TL 3.520,00 TL
22.06.2020 3.550,00 TL 3.550,00 TL 3.520,00 TL
23.06.2020 3.550,00 TL 3.550,00 TL 3.520,00 TL
24.06.2020 3.510,00 TL 3.450,00 TL 3.450,00 TL
25.06.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
26.06.2020 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.430,00 TL
29.06.2020 3.460,00 TL 3.420,00 TL 3.420,00 TL
30.06.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
01.07.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
02.07.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
06.07.2020 3.450,00 TL 3.420,00 TL 3.420,00 TL
07.07.2020 3.450,00 TL 3.420,00 TL 3.420,00 TL
08.07.2020 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.400,00 TL
09.07.2020 3.450,00 TL 3.420,00 TL 3.420,00 TL
10.07.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
13.07.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
14.07.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
16.07.2020 3.470,00 TL 3.440,00 TL 3.440,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.545,00 TL 3.525,00 TL 3.480,00 TL
17.06.2020 3.535,00 TL 3.515,00 TL 3.470,00 TL
18.06.2020 3.535,00 TL 3.515,00 TL 3.470,00 TL
19.06.2020 3.495,00 TL 3.475,00 TL 3.430,00 TL
22.06.2020 3.465,00 TL 3.445,00 TL 3.400,00 TL
23.06.2020 3.465,00 TL 3.445,00 TL 3.400,00 TL
24.06.2020 3.445,00 TL 3.425,00 TL 3.380,00 TL
25.06.2020 3.495,00 TL 3.475,00 TL 3.430,00 TL
26.06.2020 3.495,00 TL 3.475,00 TL 3.430,00 TL
29.06.2020 3.465,00 TL 3.445,00 TL 3.400,00 TL
30.06.2020 3.485,00 TL 3.465,00 TL 3.420,00 TL
01.07.2020 3.495,00 TL 3.475,00 TL 3.430,00 TL
02.07.2020 3.495,00 TL 3.475,00 TL 3.430,00 TL
06.07.2020 3.465,00 TL 3.445,00 TL 3.400,00 TL
07.07.2020 3.465,00 TL 3.445,00 TL 3.400,00 TL
08.07.2020 3.435,00 TL 3.415,00 TL 3.370,00 TL
09.07.2020 3.445,00 TL 3.425,00 TL 3.380,00 TL
10.07.2020 3.465,00 TL 3.445,00 TL 3.400,00 TL
13.07.2020 3.485,00 TL 3.465,00 TL 3.420,00 TL
14.07.2020 3.485,00 TL 3.465,00 TL 3.420,00 TL
16.07.2020 3.485,00 TL 3.465,00 TL 3.420,00 TL
İzmir Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.530,00 TL
17.06.2020 3.550,00 TL
18.06.2020 3.550,00 TL
19.06.2020 3.520,00 TL
22.06.2020 3.500,00 TL
23.06.2020 3.500,00 TL
24.06.2020 3.450,00 TL
25.06.2020 3.400,00 TL
26.06.2020 3.400,00 TL
29.06.2020 3.420,00 TL
30.06.2020 3.480,00 TL
01.07.2020 3.490,00 TL
02.07.2020 3.490,00 TL
06.07.2020 3.470,00 TL
07.07.2020 3.480,00 TL
08.07.2020 3.450,00 TL
09.07.2020 3.460,00 TL
10.07.2020 3.490,00 TL
13.07.2020 3.490,00 TL
14.07.2020 3.500,00 TL
16.07.2020 3.500,00 TL
Sivas Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
17.06.2020 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
18.06.2020 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
19.06.2020 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
22.06.2020 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
23.06.2020 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
24.06.2020 3.510,00 TL 3.490,00 TL 3.470,00 TL
25.06.2020 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
26.06.2020 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
29.06.2020 3.460,00 TL 3.440,00 TL 3.420,00 TL
30.06.2020 3.460,00 TL 3.440,00 TL 3.420,00 TL
01.07.2020 3.460,00 TL 3.440,00 TL 3.420,00 TL
02.07.2020 3.460,00 TL 3.440,00 TL 3.420,00 TL
06.07.2020 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
07.07.2020 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
08.07.2020 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
09.07.2020 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
10.07.2020 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
13.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
14.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
16.07.2020 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
Biga Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
17.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
18.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
19.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
22.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
23.06.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
24.06.2020 3.540,00 TL 3.510,00 TL 3.480,00 TL
25.06.2020 3.530,00 TL 3.500,00 TL 3.470,00 TL
26.06.2020 3.530,00 TL 3.500,00 TL 3.470,00 TL
29.06.2020 3.530,00 TL 3.500,00 TL 3.470,00 TL
30.06.2020 3.550,00 TL 3.520,00 TL 3.490,00 TL
01.07.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
02.07.2020 3.560,00 TL 3.530,00 TL 3.500,00 TL
06.07.2020 3.480,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
07.07.2020 3.480,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
08.07.2020 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
09.07.2020 3.480,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
10.07.2020 3.500,00 TL 3.470,00 TL 3.440,00 TL
13.07.2020 3.520,00 TL 3.490,00 TL 3.460,00 TL
14.07.2020 3.510,00 TL 3.480,00 TL 3.450,00 TL
16.07.2020 3.510,00 TL 3.480,00 TL 3.450,00 TL
Samsun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
17.06.2020 3.510,00 TL 3.500,00 TL 3.490,00 TL
18.06.2020 3.510,00 TL 3.500,00 TL 3.490,00 TL
19.06.2020 3.510,00 TL 3.500,00 TL 3.490,00 TL
22.06.2020 3.510,00 TL 3.500,00 TL 3.490,00 TL
23.06.2020 3.510,00 TL 3.500,00 TL 3.490,00 TL
24.06.2020 3.500,00 TL 3.490,00 TL 3.480,00 TL
25.06.2020 3.470,00 TL 3.460,00 TL 3.450,00 TL
26.06.2020 3.470,00 TL 3.460,00 TL 3.450,00 TL
29.06.2020 3.470,00 TL 3.460,00 TL 3.450,00 TL
30.06.2020 3.510,00 TL 3.500,00 TL 3.490,00 TL
01.07.2020 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
02.07.2020 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
06.07.2020 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
07.07.2020 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
08.07.2020 3.500,00 TL 3.490,00 TL 3.480,00 TL
09.07.2020 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
10.07.2020 3.540,00 TL 3.530,00 TL 3.520,00 TL
13.07.2020 3.540,00 TL 3.530,00 TL 3.520,00 TL
14.07.2020 3.540,00 TL 3.530,00 TL 3.520,00 TL
16.07.2020 3.540,00 TL 3.530,00 TL 3.520,00 TL
Tekirdağ Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
16.06.2020 3.480,00 TL
17.06.2020 3.480,00 TL
18.06.2020 3.480,00 TL
19.06.2020 3.480,00 TL
22.06.2020 3.470,00 TL
23.06.2020 3.470,00 TL
24.06.2020 3.430,00 TL
25.06.2020 3.420,00 TL
26.06.2020 3.420,00 TL
29.06.2020 3.380,00 TL
30.06.2020 3.380,00 TL
01.07.2020 3.390,00 TL
02.07.2020 3.390,00 TL
06.07.2020 3.390,00 TL
07.07.2020 3.390,00 TL
08.07.2020 3.370,00 TL
09.07.2020 3.390,00 TL
10.07.2020 3.400,00 TL
13.07.2020 3.400,00 TL
14.07.2020 3.400,00 TL
16.07.2020 3.400,00 TL
Kırıkkale Demir Fiyat Grafiği