Demir Fiyat Arşivi
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
02.01.2019 2.890,00 TL 2.865,00 TL 2.840,00 TL
03.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
04.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
07.01.2019 2.900,00 TL 2.875,00 TL 2.850,00 TL
08.01.2019 2.920,00 TL 2.895,00 TL 2.870,00 TL
09.01.2019 2.960,00 TL 2.935,00 TL 2.910,00 TL
10.01.2019 2.920,00 TL 2.895,00 TL 2.870,00 TL
11.01.2019 2.930,00 TL 2.905,00 TL 2.880,00 TL
14.01.2019 2.930,00 TL 2.905,00 TL 2.880,00 TL
15.01.2019 2.930,00 TL 2.905,00 TL 2.880,00 TL
16.01.2019 2.930,00 TL 2.905,00 TL 2.880,00 TL
17.01.2019 2.930,00 TL 2.905,00 TL 2.880,00 TL
18.01.2019 2.910,00 TL 2.885,00 TL 2.860,00 TL
21.01.2019 2.910,00 TL 2.885,00 TL 2.860,00 TL
22.01.2019 2.910,00 TL 2.885,00 TL 2.860,00 TL
23.01.2019 2.940,00 TL 2.915,00 TL 2.890,00 TL
24.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
25.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
28.01.2019 2.975,00 TL 2.950,00 TL 2.925,00 TL
29.01.2019 3.000,00 TL 2.975,00 TL 2.950,00 TL
30.01.2019 3.000,00 TL 2.975,00 TL 2.950,00 TL
31.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
01.02.2019 3.000,00 TL 2.975,00 TL 2.950,00 TL
04.02.2019 3.050,00 TL 3.025,00 TL 3.000,00 TL
05.02.2019 3.100,00 TL 3.075,00 TL 3.050,00 TL
06.02.2019 3.100,00 TL 3.075,00 TL 3.050,00 TL
07.02.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
08.02.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
11.02.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
12.02.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
13.02.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
14.02.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
15.02.2019 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
18.02.2019 3.230,00 TL 3.205,00 TL 3.180,00 TL
19.02.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
20.02.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
21.02.2019 3.180,00 TL 3.155,00 TL 3.130,00 TL
22.02.2019 3.150,00 TL 3.125,00 TL 3.100,00 TL
25.02.2019 3.120,00 TL 3.095,00 TL 3.070,00 TL
26.02.2019 3.070,00 TL 3.045,00 TL 3.020,00 TL
27.02.2019 3.070,00 TL 3.045,00 TL 3.020,00 TL
28.02.2019 3.090,00 TL 3.065,00 TL 3.040,00 TL
01.03.2019 3.170,00 TL 3.145,00 TL 3.120,00 TL
04.03.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
05.03.2019 3.180,00 TL 3.155,00 TL 3.130,00 TL
06.03.2019 3.180,00 TL 3.155,00 TL 3.130,00 TL
07.03.2019 3.230,00 TL 3.205,00 TL 3.180,00 TL
08.03.2019 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
11.03.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
12.03.2019 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
13.03.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
14.03.2019 3.310,00 TL 3.285,00 TL 3.260,00 TL
15.03.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
18.03.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
19.03.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
20.03.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
21.03.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
22.03.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
25.03.2019 3.460,00 TL 3.435,00 TL 3.410,00 TL
26.03.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
27.03.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
28.03.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
29.03.2019 3.370,00 TL 3.345,00 TL 3.320,00 TL
01.04.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
02.04.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
03.04.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
04.04.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
05.04.2019 3.320,00 TL 3.295,00 TL 3.270,00 TL
08.04.2019 3.320,00 TL 3.295,00 TL 3.270,00 TL
09.04.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
10.04.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
11.04.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
12.04.2019 3.370,00 TL 3.345,00 TL 3.320,00 TL
15.04.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
16.04.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
17.04.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
18.04.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
19.04.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
22.04.2019 3.310,00 TL 3.285,00 TL 3.260,00 TL
23.04.2019 3.310,00 TL 3.285,00 TL 3.260,00 TL
24.04.2019 3.310,00 TL 3.285,00 TL 3.260,00 TL
25.04.2019 3.360,00 TL 3.335,00 TL 3.310,00 TL
26.04.2019 3.360,00 TL 3.335,00 TL 3.310,00 TL
29.04.2019 3.360,00 TL 3.335,00 TL 3.310,00 TL
30.04.2019 3.360,00 TL 3.335,00 TL 3.310,00 TL
01.05.2019 3.360,00 TL 3.335,00 TL 3.310,00 TL
02.05.2019 3.360,00 TL 3.335,00 TL 3.310,00 TL
03.05.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
06.05.2019 3.370,00 TL 3.345,00 TL 3.320,00 TL
07.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
08.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
09.05.2019 3.480,00 TL 3.455,00 TL 3.430,00 TL
10.05.2019 3.460,00 TL 3.435,00 TL 3.410,00 TL
13.05.2019 3.430,00 TL 3.405,00 TL 3.380,00 TL
14.05.2019 3.430,00 TL 3.405,00 TL 3.380,00 TL
15.05.2019 3.420,00 TL 3.395,00 TL 3.370,00 TL
16.05.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
17.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
20.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
21.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
22.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
23.05.2019 3.470,00 TL 3.445,00 TL 3.420,00 TL
24.05.2019 3.470,00 TL 3.445,00 TL 3.420,00 TL
27.05.2019 3.450,00 TL 3.425,00 TL 3.400,00 TL
28.05.2019 3.430,00 TL 3.405,00 TL 3.380,00 TL
29.05.2019 3.430,00 TL 3.405,00 TL 3.380,00 TL
30.05.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
31.05.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
03.06.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
04.06.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
05.06.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
06.06.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
07.06.2019 3.400,00 TL 3.375,00 TL 3.350,00 TL
10.06.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
11.06.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
12.06.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
13.06.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
14.06.2019 3.350,00 TL 3.325,00 TL 3.300,00 TL
17.06.2019 3.300,00 TL 3.275,00 TL 3.250,00 TL
18.06.2019 3.280,00 TL 3.255,00 TL 3.230,00 TL
19.06.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
20.06.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
21.06.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
24.06.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
25.06.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
26.06.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
27.06.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
28.06.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
01.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
02.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
03.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
04.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
05.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
08.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
09.07.2019 3.250,00 TL 3.225,00 TL 3.200,00 TL
10.07.2019 3.230,00 TL 3.205,00 TL 3.180,00 TL
11.07.2019 3.230,00 TL 3.205,00 TL 3.180,00 TL
12.07.2019 3.230,00 TL 3.205,00 TL 3.180,00 TL
15.07.2019 3.230,00 TL 3.205,00 TL 3.180,00 TL
16.07.2019 3.230,00 TL 3.205,00 TL 3.180,00 TL
17.07.2019 3.180,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
18.07.2019 3.180,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
19.07.2019 3.190,00 TL 3.165,00 TL 3.140,00 TL
22.07.2019 3.190,00 TL 3.165,00 TL 3.140,00 TL
23.07.2019 3.190,00 TL 3.165,00 TL 3.140,00 TL
24.07.2019 3.190,00 TL 3.165,00 TL 3.140,00 TL
25.07.2019 3.190,00 TL 3.165,00 TL 3.140,00 TL
26.07.2019 3.170,00 TL 3.145,00 TL 3.120,00 TL
29.07.2019 3.150,00 TL 3.125,00 TL 3.100,00 TL
30.07.2019 3.130,00 TL 3.105,00 TL 3.080,00 TL
31.07.2019 3.110,00 TL 3.085,00 TL 3.060,00 TL
01.08.2019 3.110,00 TL 3.085,00 TL 3.060,00 TL
02.08.2019 3.110,00 TL 3.085,00 TL 3.060,00 TL
05.08.2019 3.090,00 TL 3.065,00 TL 3.040,00 TL
06.08.2019 3.070,00 TL 3.045,00 TL 3.020,00 TL
07.08.2019 3.050,00 TL 3.025,00 TL 3.000,00 TL
08.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
09.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
15.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
16.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
19.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
20.08.2019 3.080,00 TL 3.055,00 TL 3.030,00 TL
Ankara Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
02.01.2019 2.820,00 TL 2.820,00 TL 2.770,00 TL
03.01.2019 2.900,00 TL 2.900,00 TL 2.850,00 TL
04.01.2019 2.900,00 TL 2.900,00 TL 2.850,00 TL
07.01.2019 2.880,00 TL 2.880,00 TL 2.820,00 TL
08.01.2019 2.890,00 TL 2.890,00 TL 2.840,00 TL
09.01.2019 2.890,00 TL 2.890,00 TL 2.840,00 TL
10.01.2019 2.860,00 TL 2.860,00 TL 2.810,00 TL
11.01.2019 2.870,00 TL 2.870,00 TL 2.820,00 TL
14.01.2019 2.870,00 TL 2.870,00 TL 2.820,00 TL
15.01.2019 2.870,00 TL 2.870,00 TL 2.820,00 TL
16.01.2019 2.870,00 TL 2.870,00 TL 2.820,00 TL
17.01.2019 2.890,00 TL 2.890,00 TL 2.840,00 TL
18.01.2019 2.870,00 TL 2.870,00 TL 2.820,00 TL
21.01.2019 2.870,00 TL 2.870,00 TL 2.820,00 TL
22.01.2019 2.870,00 TL 2.855,00 TL 2.830,00 TL
23.01.2019 2.900,00 TL 2.900,00 TL 2.850,00 TL
24.01.2019 2.900,00 TL 2.900,00 TL 2.850,00 TL
25.01.2019 2.900,00 TL 2.900,00 TL 2.850,00 TL
28.01.2019 2.950,00 TL 2.950,00 TL 2.900,00 TL
29.01.2019 2.950,00 TL 2.950,00 TL 2.900,00 TL
30.01.2019 2.950,00 TL 2.950,00 TL 2.900,00 TL
31.01.2019 2.900,00 TL 2.900,00 TL 2.850,00 TL
01.02.2019 2.950,00 TL 2.950,00 TL 2.900,00 TL
04.02.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.025,00 TL
05.02.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.025,00 TL
06.02.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.025,00 TL
07.02.2019 3.200,00 TL 3.200,00 TL 3.150,00 TL
08.02.2019 3.210,00 TL 3.210,00 TL 3.160,00 TL
11.02.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
12.02.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
13.02.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
14.02.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
15.02.2019 3.220,00 TL 3.220,00 TL 3.170,00 TL
18.02.2019 3.200,00 TL 3.200,00 TL 3.150,00 TL
19.02.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
20.02.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
21.02.2019 3.120,00 TL 3.120,00 TL 3.070,00 TL
22.02.2019 3.100,00 TL 3.100,00 TL 3.050,00 TL
25.02.2019 3.080,00 TL 3.080,00 TL 3.030,00 TL
26.02.2019 3.020,00 TL 3.020,00 TL 2.970,00 TL
27.02.2019 3.020,00 TL 3.020,00 TL 2.970,00 TL
28.02.2019 3.040,00 TL 3.040,00 TL 2.990,00 TL
01.03.2019 3.130,00 TL 3.130,00 TL 3.080,00 TL
04.03.2019 3.130,00 TL 3.130,00 TL 3.080,00 TL
05.03.2019 3.130,00 TL 3.130,00 TL 3.080,00 TL
06.03.2019 3.130,00 TL 3.130,00 TL 3.080,00 TL
07.03.2019 3.180,00 TL 3.180,00 TL 3.130,00 TL
08.03.2019 3.200,00 TL 3.200,00 TL 3.150,00 TL
11.03.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
12.03.2019 3.210,00 TL 3.210,00 TL 3.160,00 TL
13.03.2019 3.210,00 TL 3.210,00 TL 3.160,00 TL
14.03.2019 3.260,00 TL 3.260,00 TL 3.210,00 TL
15.03.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
18.03.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
19.03.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
20.03.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
21.03.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
22.03.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
25.03.2019 3.390,00 TL 3.390,00 TL 3.340,00 TL
26.03.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
27.03.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
28.03.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
29.03.2019 3.330,00 TL 3.330,00 TL 3.280,00 TL
01.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
02.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
03.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
04.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
05.04.2019 3.270,00 TL 3.270,00 TL 3.220,00 TL
08.04.2019 3.270,00 TL 3.270,00 TL 3.220,00 TL
09.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
10.04.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
11.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
12.04.2019 3.320,00 TL 3.320,00 TL 3.270,00 TL
15.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
16.04.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
17.04.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
18.04.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
19.04.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
22.04.2019 3.260,00 TL 3.260,00 TL 3.210,00 TL
23.04.2019 3.260,00 TL 3.260,00 TL 3.210,00 TL
24.04.2019 3.260,00 TL 3.260,00 TL 3.210,00 TL
25.04.2019 3.320,00 TL 3.320,00 TL 3.270,00 TL
26.04.2019 3.320,00 TL 3.320,00 TL 3.270,00 TL
29.04.2019 3.320,00 TL 3.320,00 TL 3.270,00 TL
30.04.2019 3.320,00 TL 3.320,00 TL 3.270,00 TL
01.05.2019 3.320,00 TL 3.320,00 TL 3.270,00 TL
02.05.2019 3.320,00 TL 3.320,00 TL 3.270,00 TL
03.05.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
06.05.2019 3.330,00 TL 3.330,00 TL 3.280,00 TL
07.05.2019 3.420,00 TL 3.420,00 TL 3.370,00 TL
08.05.2019 3.400,00 TL 3.400,00 TL 3.350,00 TL
09.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
10.05.2019 3.410,00 TL 3.410,00 TL 3.360,00 TL
13.05.2019 3.390,00 TL 3.390,00 TL 3.340,00 TL
14.05.2019 3.390,00 TL 3.390,00 TL 3.340,00 TL
15.05.2019 3.380,00 TL 3.380,00 TL 3.330,00 TL
16.05.2019 3.370,00 TL 3.370,00 TL 3.320,00 TL
17.05.2019 3.400,00 TL 3.400,00 TL 3.350,00 TL
20.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
21.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
22.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
23.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
24.05.2019 3.430,00 TL 3.430,00 TL 3.380,00 TL
27.05.2019 3.420,00 TL 3.420,00 TL 3.370,00 TL
28.05.2019 3.400,00 TL 3.400,00 TL 3.350,00 TL
29.05.2019 3.400,00 TL 3.400,00 TL 3.350,00 TL
30.05.2019 3.370,00 TL 3.370,00 TL 3.320,00 TL
31.05.2019 3.350,00 TL 3.350,00 TL 3.300,00 TL
03.06.2019 3.350,00 TL 3.350,00 TL 3.300,00 TL
04.06.2019 3.350,00 TL 3.350,00 TL 3.300,00 TL
05.06.2019 3.350,00 TL 3.350,00 TL 3.300,00 TL
06.06.2019 3.350,00 TL 3.350,00 TL 3.300,00 TL
07.06.2019 3.350,00 TL 3.350,00 TL 3.300,00 TL
10.06.2019 3.300,00 TL 3.300,00 TL 3.250,00 TL
11.06.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
12.06.2019 3.280,00 TL 3.280,00 TL 3.230,00 TL
13.06.2019 3.290,00 TL 3.290,00 TL 3.240,00 TL
14.06.2019 3.290,00 TL 3.290,00 TL 3.240,00 TL
17.06.2019 3.250,00 TL 3.250,00 TL 3.200,00 TL
18.06.2019 3.240,00 TL 3.240,00 TL 3.190,00 TL
19.06.2019 3.220,00 TL 3.220,00 TL 3.170,00 TL
20.06.2019 3.200,00 TL 3.200,00 TL 3.150,00 TL
21.06.2019 3.210,00 TL 3.210,00 TL 3.160,00 TL
24.06.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
25.06.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
26.06.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
27.06.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
28.06.2019 3.160,00 TL 3.160,00 TL 3.110,00 TL
01.07.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
02.07.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
03.07.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
04.07.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
05.07.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
08.07.2019 3.170,00 TL 3.170,00 TL 3.120,00 TL
09.07.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
10.07.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
11.07.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
12.07.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
15.07.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
16.07.2019 3.150,00 TL 3.150,00 TL 3.100,00 TL
17.07.2019 3.130,00 TL 3.130,00 TL 3.080,00 TL
18.07.2019 3.130,00 TL 3.130,00 TL 3.080,00 TL
19.07.2019 3.110,00 TL 3.110,00 TL 3.070,00 TL
22.07.2019 3.120,00 TL 3.120,00 TL 3.080,00 TL
23.07.2019 3.120,00 TL 3.120,00 TL 3.080,00 TL
24.07.2019 3.120,00 TL 3.120,00 TL 3.080,00 TL
25.07.2019 3.120,00 TL 3.120,00 TL 3.080,00 TL
26.07.2019 3.110,00 TL 3.110,00 TL 3.060,00 TL
29.07.2019 3.100,00 TL 3.100,00 TL 3.030,00 TL
30.07.2019 3.070,00 TL 3.070,00 TL 3.020,00 TL
31.07.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.000,00 TL
01.08.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.000,00 TL
02.08.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.000,00 TL
05.08.2019 3.030,00 TL 3.030,00 TL 2.980,00 TL
06.08.2019 3.010,00 TL 3.010,00 TL 2.960,00 TL
07.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
08.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
09.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
15.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
16.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
19.08.2019 2.980,00 TL 2.980,00 TL 2.930,00 TL
20.08.2019 3.040,00 TL 3.040,00 TL 2.990,00 TL
Karabük Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
02.01.2019 2.900,00 TL 2.875,00 TL 2.850,00 TL
03.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
04.01.2019 2.925,00 TL 2.900,00 TL 2.875,00 TL
07.01.2019 2.900,00 TL 2.875,00 TL 2.850,00 TL
08.01.2019 2.925,00 TL 2.900,00 TL 2.875,00 TL
09.01.2019 2.925,00 TL 2.900,00 TL 2.875,00 TL
10.01.2019 2.925,00 TL 2.900,00 TL 2.875,00 TL
11.01.2019 2.900,00 TL 2.875,00 TL 2.850,00 TL
14.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
15.01.2019 2.925,00 TL 2.900,00 TL 2.875,00 TL
16.01.2019 2.875,00 TL 2.850,00 TL 2.825,00 TL
17.01.2019 2.875,00 TL 2.850,00 TL 2.825,00 TL
18.01.2019 2.875,00 TL 2.850,00 TL 2.825,00 TL
21.01.2019 2.900,00 TL 2.875,00 TL 2.850,00 TL
22.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
23.01.2019 2.925,00 TL 2.900,00 TL 2.875,00 TL
24.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
25.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
28.01.2019 3.050,00 TL 3.025,00 TL 3.000,00 TL
29.01.2019 3.050,00 TL 3.025,00 TL 3.000,00 TL
30.01.2019 3.075,00 TL 3.050,00 TL 3.025,00 TL
31.01.2019 3.025,00 TL 3.000,00 TL 2.975,00 TL
01.02.2019 3.075,00 TL 3.050,00 TL 3.025,00 TL
04.02.2019 3.125,00 TL 3.100,00 TL 3.075,00 TL
05.02.2019 3.210,00 TL 3.180,00 TL 3.150,00 TL
06.02.2019 3.220,00 TL 3.190,00 TL 3.160,00 TL
07.02.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
08.02.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
11.02.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
12.02.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
13.02.2019 3.320,00 TL 3.290,00 TL 3.260,00 TL
14.02.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
15.02.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
18.02.2019 3.290,00 TL 3.260,00 TL 3.230,00 TL
19.02.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
20.02.2019 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.200,00 TL
21.02.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
22.02.2019 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.130,00 TL
25.02.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
26.02.2019 3.110,00 TL 3.080,00 TL 3.050,00 TL
27.02.2019 3.110,00 TL 3.080,00 TL 3.050,00 TL
28.02.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
01.03.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
04.03.2019 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
05.03.2019 3.210,00 TL 3.180,00 TL 3.150,00 TL
06.03.2019 3.210,00 TL 3.180,00 TL 3.150,00 TL
07.03.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
08.03.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
11.03.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
12.03.2019 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
13.03.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
14.03.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
15.03.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
18.03.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
19.03.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
20.03.2019 3.290,00 TL 3.260,00 TL 3.230,00 TL
21.03.2019 3.270,00 TL 3.240,00 TL 3.210,00 TL
22.03.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
25.03.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
26.03.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
27.03.2019 3.290,00 TL 3.260,00 TL 3.230,00 TL
28.03.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
29.03.2019 3.390,00 TL 3.360,00 TL 3.330,00 TL
01.04.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
02.04.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
03.04.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
04.04.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
05.04.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
08.04.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
09.04.2019 3.320,00 TL 3.290,00 TL 3.260,00 TL
10.04.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
11.04.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
12.04.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
15.04.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
16.04.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
17.04.2019 3.320,00 TL 3.290,00 TL 3.260,00 TL
18.04.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
19.04.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
22.04.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
23.04.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
24.04.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
25.04.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
26.04.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
29.04.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
30.04.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
01.05.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
02.05.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
03.05.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
06.05.2019 3.390,00 TL 3.360,00 TL 3.330,00 TL
07.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
08.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
09.05.2019 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
10.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
13.05.2019 3.400,00 TL 3.370,00 TL 3.340,00 TL
14.05.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
15.05.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
16.05.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
17.05.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
20.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
21.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
22.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
23.05.2019 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
24.05.2019 3.490,00 TL 3.460,00 TL 3.430,00 TL
27.05.2019 3.460,00 TL 3.430,00 TL 3.400,00 TL
28.05.2019 3.480,00 TL 3.450,00 TL 3.420,00 TL
29.05.2019 3.490,00 TL 3.460,00 TL 3.430,00 TL
30.05.2019 3.430,00 TL 3.400,00 TL 3.370,00 TL
31.05.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
03.06.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
04.06.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
05.06.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
06.06.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
07.06.2019 3.410,00 TL 3.380,00 TL 3.350,00 TL
10.06.2019 3.340,00 TL 3.310,00 TL 3.280,00 TL
11.06.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
12.06.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
13.06.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
14.06.2019 3.360,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
17.06.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.270,00 TL
18.06.2019 3.310,00 TL 3.280,00 TL 3.250,00 TL
19.06.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.220,00 TL
20.06.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
21.06.2019 3.240,00 TL 3.210,00 TL 3.180,00 TL
24.06.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
25.06.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
26.06.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
27.06.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
28.06.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.200,00 TL
01.07.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
02.07.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
03.07.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
04.07.2019 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.130,00 TL
05.07.2019 3.180,00 TL 3.150,00 TL 3.120,00 TL
08.07.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.170,00 TL
09.07.2019 3.220,00 TL 3.190,00 TL 3.160,00 TL
10.07.2019 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.130,00 TL
11.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
12.07.2019 3.180,00 TL 3.150,00 TL 3.120,00 TL
15.07.2019 3.180,00 TL 3.150,00 TL 3.120,00 TL
16.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
17.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
18.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
19.07.2019 3.120,00 TL 3.090,00 TL 3.060,00 TL
22.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
23.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
24.07.2019 3.180,00 TL 3.150,00 TL 3.120,00 TL
25.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
26.07.2019 3.160,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
29.07.2019 3.120,00 TL 3.090,00 TL 3.060,00 TL
30.07.2019 3.110,00 TL 3.080,00 TL 3.050,00 TL
31.07.2019 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
01.08.2019 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
02.08.2019 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
05.08.2019 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
06.08.2019 3.030,00 TL 3.005,00 TL 2.980,00 TL
07.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
08.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
09.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
15.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
16.08.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
19.08.2019 3.030,00 TL 3.000,00 TL 2.970,00 TL
20.08.2019 3.110,00 TL 3.080,00 TL 3.050,00 TL
İskenderun Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
02.01.2019 2.930,00 TL 2.920,00 TL 2.910,00 TL
03.01.2019 2.950,00 TL 2.940,00 TL 2.930,00 TL
04.01.2019 2.975,00 TL 2.965,00 TL 2.955,00 TL
07.01.2019 2.975,00 TL 2.965,00 TL 2.955,00 TL
08.01.2019 2.975,00 TL 2.965,00 TL 2.955,00 TL
09.01.2019 3.000,00 TL 2.990,00 TL 2.980,00 TL
10.01.2019 3.000,00 TL 2.990,00 TL 2.980,00 TL
11.01.2019 3.000,00 TL 2.990,00 TL 2.980,00 TL
14.01.2019 2.950,00 TL 2.940,00 TL 2.930,00 TL
15.01.2019 2.920,00 TL 2.910,00 TL 2.900,00 TL
16.01.2019 2.880,00 TL 2.870,00 TL 2.860,00 TL
17.01.2019 2.880,00 TL 2.870,00 TL 2.860,00 TL
18.01.2019 2.950,00 TL 2.940,00 TL 2.930,00 TL
21.01.2019 2.900,00 TL 2.890,00 TL 2.880,00 TL
22.01.2019 2.900,00 TL 2.890,00 TL 2.880,00 TL
23.01.2019 2.950,00 TL 2.940,00 TL 2.930,00 TL
24.01.2019 2.930,00 TL 2.920,00 TL 2.910,00 TL
25.01.2019 2.920,00 TL 2.910,00 TL 2.900,00 TL
28.01.2019 2.950,00 TL 2.940,00 TL 2.930,00 TL
29.01.2019 2.950,00 TL 2.940,00 TL 2.930,00 TL
30.01.2019 2.980,00 TL 2.970,00 TL 2.960,00 TL
31.01.2019 2.980,00 TL 2.970,00 TL 2.960,00 TL
01.02.2019 3.000,00 TL 2.990,00 TL 2.980,00 TL
04.02.2019 3.090,00 TL 3.080,00 TL 3.070,00 TL
05.02.2019 3.090,00 TL 3.080,00 TL 3.070,00 TL
06.02.2019 3.140,00 TL 3.130,00 TL 3.120,00 TL
07.02.2019 3.210,00 TL 3.200,00 TL 3.190,00 TL
08.02.2019 3.235,00 TL 3.225,00 TL 3.215,00 TL
11.02.2019 3.265,00 TL 3.255,00 TL 3.245,00 TL
12.02.2019 3.285,00 TL 3.265,00 TL 3.245,00 TL
13.02.2019 3.300,00 TL 3.280,00 TL 3.260,00 TL
14.02.2019 3.300,00 TL 3.280,00 TL 3.260,00 TL
15.02.2019 3.300,00 TL 3.280,00 TL 3.260,00 TL
18.02.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.275,00 TL
19.02.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.275,00 TL
20.02.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.275,00 TL
21.02.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.275,00 TL
22.02.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.275,00 TL
25.02.2019 3.190,00 TL 3.170,00 TL 3.150,00 TL
26.02.2019 3.190,00 TL 3.170,00 TL 3.150,00 TL
27.02.2019 3.190,00 TL 3.170,00 TL 3.150,00 TL
28.02.2019 3.190,00 TL 3.170,00 TL 3.150,00 TL
01.03.2019 3.190,00 TL 3.170,00 TL 3.150,00 TL
04.03.2019 3.230,00 TL 3.210,00 TL 3.190,00 TL
05.03.2019 3.230,00 TL 3.210,00 TL 3.190,00 TL
06.03.2019 3.230,00 TL 3.210,00 TL 3.190,00 TL
07.03.2019 3.255,00 TL 3.235,00 TL 3.215,00 TL
08.03.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.240,00 TL
11.03.2019 3.295,00 TL 3.275,00 TL 3.255,00 TL
12.03.2019 3.295,00 TL 3.275,00 TL 3.255,00 TL
13.03.2019 3.295,00 TL 3.275,00 TL 3.255,00 TL
14.03.2019 3.295,00 TL 3.275,00 TL 3.255,00 TL
15.03.2019 3.295,00 TL 3.275,00 TL 3.255,00 TL
18.03.2019 3.295,00 TL 3.275,00 TL 3.255,00 TL
19.03.2019 3.340,00 TL 3.320,00 TL 3.300,00 TL
20.03.2019 3.340,00 TL 3.320,00 TL 3.300,00 TL
21.03.2019 3.340,00 TL 3.320,00 TL 3.300,00 TL
22.03.2019 3.340,00 TL 3.320,00 TL 3.300,00 TL
25.03.2019 3.460,00 TL 3.440,00 TL 3.420,00 TL
26.03.2019 3.395,00 TL 3.375,00 TL 3.355,00 TL
27.03.2019 3.310,00 TL 3.290,00 TL 3.270,00 TL
28.03.2019 3.310,00 TL 3.290,00 TL 3.270,00 TL
29.03.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
01.04.2019 3.430,00 TL 3.410,00 TL 3.390,00 TL
02.04.2019 3.385,00 TL 3.365,00 TL 3.345,00 TL
03.04.2019 3.410,00 TL 3.390,00 TL 3.370,00 TL
04.04.2019 3.410,00 TL 3.390,00 TL 3.370,00 TL
05.04.2019 3.410,00 TL 3.390,00 TL 3.370,00 TL
08.04.2019 3.445,00 TL 3.425,00 TL 3.405,00 TL
09.04.2019 3.445,00 TL 3.425,00 TL 3.405,00 TL
10.04.2019 3.445,00 TL 3.425,00 TL 3.405,00 TL
11.04.2019 3.445,00 TL 3.425,00 TL 3.405,00 TL
12.04.2019 3.500,00 TL 3.480,00 TL 3.460,00 TL
15.04.2019 3.430,00 TL 3.410,00 TL 3.390,00 TL
16.04.2019 3.430,00 TL 3.410,00 TL 3.390,00 TL
17.04.2019 3.430,00 TL 3.410,00 TL 3.390,00 TL
18.04.2019 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
19.04.2019 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
22.04.2019 3.430,00 TL 3.410,00 TL 3.390,00 TL
23.04.2019 3.430,00 TL 3.410,00 TL 3.390,00 TL
24.04.2019 3.445,00 TL 3.425,00 TL 3.405,00 TL
25.04.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
26.04.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
29.04.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
30.04.2019 3.470,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
01.05.2019 3.470,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
02.05.2019 3.470,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
03.05.2019 3.470,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
06.05.2019 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
07.05.2019 3.570,00 TL 3.550,00 TL 3.530,00 TL
08.05.2019 3.570,00 TL 3.550,00 TL 3.530,00 TL
09.05.2019 3.570,00 TL 3.550,00 TL 3.530,00 TL
10.05.2019 3.550,00 TL 3.530,00 TL 3.510,00 TL
13.05.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
14.05.2019 3.455,00 TL 3.435,00 TL 3.415,00 TL
15.05.2019 3.440,00 TL 3.420,00 TL 3.400,00 TL
16.05.2019 3.420,00 TL 3.400,00 TL 3.380,00 TL
17.05.2019 3.480,00 TL 3.460,00 TL 3.440,00 TL
20.05.2019 3.565,00 TL 3.540,00 TL 3.515,00 TL
21.05.2019 3.575,00 TL 3.550,00 TL 3.530,00 TL
22.05.2019 3.585,00 TL 3.565,00 TL 3.540,00 TL
23.05.2019 3.610,00 TL 3.585,00 TL 3.565,00 TL
24.05.2019 3.590,00 TL 3.565,00 TL 3.540,00 TL
27.05.2019 3.560,00 TL 3.540,00 TL 3.515,00 TL
28.05.2019 3.560,00 TL 3.540,00 TL 3.515,00 TL
29.05.2019 3.560,00 TL 3.540,00 TL 3.515,00 TL
30.05.2019 3.530,00 TL 3.505,00 TL 3.480,00 TL
31.05.2019 3.475,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
03.06.2019 3.475,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
04.06.2019 3.475,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
05.06.2019 3.475,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
06.06.2019 3.475,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
07.06.2019 3.475,00 TL 3.450,00 TL 3.430,00 TL
10.06.2019 3.375,00 TL 3.350,00 TL 3.330,00 TL
11.06.2019 3.330,00 TL 3.305,00 TL 3.280,00 TL
12.06.2019 3.350,00 TL 3.330,00 TL 3.305,00 TL
13.06.2019 3.365,00 TL 3.340,00 TL 3.315,00 TL
14.06.2019 3.415,00 TL 3.390,00 TL 3.370,00 TL
17.06.2019 3.365,00 TL 3.340,00 TL 3.315,00 TL
18.06.2019 3.365,00 TL 3.340,00 TL 3.315,00 TL
19.06.2019 3.340,00 TL 3.315,00 TL 3.290,00 TL
20.06.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
21.06.2019 3.315,00 TL 3.290,00 TL 3.270,00 TL
24.06.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
25.06.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.270,00 TL
26.06.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.270,00 TL
27.06.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.270,00 TL
28.06.2019 3.315,00 TL 3.295,00 TL 3.270,00 TL
01.07.2019 3.290,00 TL 3.270,00 TL 3.245,00 TL
02.07.2019 3.290,00 TL 3.270,00 TL 3.245,00 TL
03.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
04.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
05.07.2019 3.260,00 TL 3.235,00 TL 3.210,00 TL
08.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.255,00 TL
09.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.255,00 TL
10.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.255,00 TL
11.07.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
12.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.255,00 TL
15.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.255,00 TL
16.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.255,00 TL
17.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.255,00 TL
18.07.2019 3.270,00 TL 3.245,00 TL 3.220,00 TL
19.07.2019 3.245,00 TL 3.220,00 TL 3.195,00 TL
22.07.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
23.07.2019 3.280,00 TL 3.260,00 TL 3.235,00 TL
24.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.260,00 TL
25.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.260,00 TL
26.07.2019 3.305,00 TL 3.280,00 TL 3.260,00 TL
29.07.2019 3.245,00 TL 3.220,00 TL 3.200,00 TL
30.07.2019 3.235,00 TL 3.210,00 TL 3.190,00 TL
31.07.2019 3.165,00 TL 3.140,00 TL 3.115,00 TL
01.08.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
02.08.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
05.08.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
06.08.2019 3.200,00 TL 3.175,00 TL 3.150,00 TL
07.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
08.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
09.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
15.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
16.08.2019 3.145,00 TL 3.120,00 TL 3.100,00 TL
19.08.2019 3.130,00 TL 3.100,00 TL 3.070,00 TL
20.08.2019 3.170,00 TL 3.150,00 TL 3.130,00 TL
İstanbul Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
02.01.2019 2.940,00 TL 2.930,00 TL 2.920,00 TL
03.01.2019 3.010,00 TL 3.000,00 TL 2.990,00 TL
04.01.2019 2.960,00 TL 2.950,00 TL 2.940,00 TL
07.01.2019 2.910,00 TL 2.900,00 TL 2.890,00 TL
08.01.2019 2.970,00 TL 2.960,00 TL 2.950,00 TL
09.01.2019 2.970,00 TL 2.960,00 TL 2.950,00 TL
10.01.2019 2.940,00 TL 2.930,00 TL 2.920,00 TL
11.01.2019 2.970,00 TL 2.960,00 TL 2.950,00 TL
14.01.2019 2.910,00 TL 2.900,00 TL 2.890,00 TL
15.01.2019 2.880,00 TL 2.870,00 TL 2.860,00 TL
16.01.2019 2.840,00 TL 2.830,00 TL 2.820,00 TL
17.01.2019 2.840,00 TL 2.830,00 TL 2.820,00 TL
18.01.2019 2.910,00 TL 2.900,00 TL 2.890,00 TL
21.01.2019 2.890,00 TL 2.880,00 TL 2.870,00 TL
22.01.2019 2.870,00 TL 2.860,00 TL 2.850,00 TL
23.01.2019 2.870,00 TL 2.860,00 TL 2.850,00 TL
24.01.2019 2.890,00 TL 2.880,00 TL 2.870,00 TL
25.01.2019 2.910,00 TL 2.900,00 TL 2.890,00 TL
28.01.2019 2.950,00 TL 2.940,00 TL 2.930,00 TL
29.01.2019 2.970,00 TL 2.960,00 TL 2.950,00 TL
30.01.2019 2.940,00 TL 2.930,00 TL 2.920,00 TL
31.01.2019 2.940,00 TL 2.930,00 TL 2.920,00 TL
01.02.2019 3.000,00 TL 2.990,00 TL 2.980,00 TL
04.02.2019 3.070,00 TL 3.060,00 TL 3.050,00 TL
05.02.2019 3.060,00 TL 3.050,00 TL 3.040,00 TL
06.02.2019 3.110,00 TL 3.100,00 TL 3.090,00 TL
07.02.2019 3.180,00 TL 3.170,00 TL 3.160,00 TL
08.02.2019 3.180,00 TL 3.170,00 TL 3.160,00 TL
11.02.2019 3.285,00 TL 3.275,00 TL 3.265,00 TL
12.02.2019 3.255,00 TL 3.245,00 TL 3.235,00 TL
13.02.2019 3.250,00 TL 3.240,00 TL 3.230,00 TL
14.02.2019 3.270,00 TL 3.260,00 TL 3.250,00 TL
15.02.2019 3.255,00 TL 3.245,00 TL 3.235,00 TL
18.02.2019 3.245,00 TL 3.235,00 TL 3.225,00 TL
19.02.2019 3.245,00 TL 3.235,00 TL 3.225,00 TL
20.02.2019 3.220,00 TL 3.210,00 TL 3.200,00 TL
21.02.2019 3.230,00 TL 3.220,00 TL 3.210,00 TL
22.02.2019 3.230,00 TL 3.220,00 TL 3.210,00 TL
25.02.2019 3.150,00 TL 3.140,00 TL 3.130,00 TL
26.02.2019 3.120,00 TL 3.110,00 TL 3.100,00 TL
27.02.2019 3.110,00 TL 3.100,00 TL 3.090,00 TL
28.02.2019 3.160,00 TL 3.150,00 TL 3.140,00 TL
01.03.2019 3.230,00 TL 3.220,00 TL 3.210,00 TL
04.03.2019 3.230,00 TL 3.220,00 TL 3.210,00 TL
05.03.2019 3.230,00 TL 3.220,00 TL 3.210,00 TL
06.03.2019 3.230,00 TL 3.220,00 TL 3.210,00 TL
07.03.2019 3.260,00 TL 3.250,00 TL 3.240,00 TL
08.03.2019 3.265,00 TL 3.255,00 TL 3.245,00 TL
11.03.2019 3.270,00 TL 3.260,00 TL 3.250,00 TL
12.03.2019 3.260,00 TL 3.250,00 TL 3.240,00 TL
13.03.2019 3.275,00 TL 3.265,00 TL 3.255,00 TL
14.03.2019 3.280,00 TL 3.270,00 TL 3.260,00 TL
15.03.2019 3.280,00 TL 3.270,00 TL 3.260,00 TL
18.03.2019 3.295,00 TL 3.285,00 TL 3.275,00 TL
19.03.2019 3.305,00 TL 3.295,00 TL 3.285,00 TL
20.03.2019 3.305,00 TL 3.295,00 TL 3.285,00 TL
21.03.2019 3.280,00 TL 3.270,00 TL 3.260,00 TL
22.03.2019 3.360,00 TL 3.350,00 TL 3.340,00 TL
25.03.2019 3.370,00 TL 3.360,00 TL 3.350,00 TL
26.03.2019 3.330,00 TL 3.320,00 TL 3.310,00 TL
27.03.2019 3.250,00 TL 3.240,00 TL 3.230,00 TL
28.03.2019 3.320,00 TL 3.310,00 TL 3.300,00 TL
29.03.2019 3.385,00 TL 3.375,00 TL 3.365,00 TL
01.04.2019 3.320,00 TL 3.310,00 TL 3.300,00 TL
02.04.2019 3.345,00 TL 3.335,00 TL 3.325,00 TL
03.04.2019 3.320,00 TL 3.310,00 TL 3.300,00 TL
04.04.2019 3.320,00 TL 3.310,00 TL 3.300,00 TL
05.04.2019 3.295,00 TL 3.285,00 TL 3.275,00 TL
08.04.2019 3.345,00 TL 3.335,00 TL 3.325,00 TL
09.04.2019 3.345,00 TL 3.335,00 TL 3.325,00 TL
10.04.2019 3.345,00 TL 3.335,00 TL 3.325,00 TL
11.04.2019 3.370,00 TL 3.360,00 TL 3.350,00 TL
12.04.2019 3.355,00 TL 3.345,00 TL 3.335,00 TL
15.04.2019 3.380,00 TL 3.370,00 TL 3.360,00 TL
16.04.2019 3.350,00 TL 3.340,00 TL 3.330,00 TL
17.04.2019 3.290,00 TL 3.280,00 TL 3.270,00 TL
18.04.2019 3.340,00 TL 3.330,00 TL 3.320,00 TL
19.04.2019 3.350,00 TL 3.340,00 TL 3.330,00 TL
22.04.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
23.04.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
24.04.2019 3.390,00 TL 3.380,00 TL 3.370,00 TL
25.04.2019 3.425,00 TL 3.415,00 TL 3.405,00 TL
26.04.2019 3.425,00 TL 3.415,00 TL 3.405,00 TL
29.04.2019 3.420,00 TL 3.410,00 TL 3.400,00 TL
30.04.2019 3.400,00 TL 3.390,00 TL 3.380,00 TL
01.05.2019 3.400,00 TL 3.390,00 TL 3.380,00 TL
02.05.2019 3.400,00 TL 3.390,00 TL 3.380,00 TL
03.05.2019 3.400,00 TL 3.390,00 TL 3.380,00 TL
06.05.2019 3.430,00 TL 3.420,00 TL 3.410,00 TL
07.05.2019 3.465,00 TL 3.455,00 TL 3.445,00 TL
08.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
09.05.2019 3.520,00 TL 3.510,00 TL 3.500,00 TL
10.05.2019 3.395,00 TL 3.385,00 TL 3.375,00 TL
13.05.2019 3.440,00 TL 3.430,00 TL 3.420,00 TL
14.05.2019 3.385,00 TL 3.375,00 TL 3.365,00 TL
15.05.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
16.05.2019 3.360,00 TL 3.350,00 TL 3.340,00 TL
17.05.2019 3.450,00 TL 3.440,00 TL 3.430,00 TL
20.05.2019 3.475,00 TL 3.465,00 TL 3.455,00 TL
21.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
22.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
23.05.2019 3.530,00 TL 3.520,00 TL 3.510,00 TL
24.05.2019 3.460,00 TL 3.450,00 TL 3.440,00 TL
27.05.2019 3.490,00 TL 3.480,00 TL 3.470,00 TL
28.05.2019 3.460,00 TL 3.450,00 TL 3.440,00 TL
29.05.2019 3.480,00 TL 3.470,00 TL 3.460,00 TL
30.05.2019 3.430,00 TL 3.420,00 TL 3.410,00 TL
31.05.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
03.06.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
04.06.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
05.06.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
06.06.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
07.06.2019 3.365,00 TL 3.355,00 TL 3.345,00 TL
10.06.2019 3.305,00 TL 3.295,00 TL 3.285,00 TL
11.06.2019 3.280,00 TL 3.250,00 TL 3.250,00 TL
12.06.2019 3.270,00 TL 3.240,00 TL 3.240,00 TL
13.06.2019 3.290,00 TL 3.260,00 TL 3.260,00 TL
14.06.2019 3.330,00 TL 3.300,00 TL 3.300,00 TL
17.06.2019 3.290,00 TL 3.260,00 TL 3.260,00 TL
18.06.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.235,00 TL
19.06.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.235,00 TL
20.06.2019 3.220,00 TL 3.190,00 TL 3.190,00 TL
21.06.2019 3.260,00 TL 3.230,00 TL 3.230,00 TL
24.06.2019 3.255,00 TL 3.225,00 TL 3.225,00 TL
25.06.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
26.06.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
27.06.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
28.06.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
01.07.2019 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.160,00 TL
02.07.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.200,00 TL
03.07.2019 3.220,00 TL 3.190,00 TL 3.190,00 TL
04.07.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
05.07.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
08.07.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
09.07.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.235,00 TL
10.07.2019 3.230,00 TL 3.200,00 TL 3.200,00 TL
11.07.2019 3.175,00 TL 3.145,00 TL 3.145,00 TL
12.07.2019 3.225,00 TL 3.195,00 TL 3.195,00 TL
15.07.2019 3.225,00 TL 3.195,00 TL 3.195,00 TL
16.07.2019 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.160,00 TL
17.07.2019 3.150,00 TL 3.120,00 TL 3.120,00 TL
18.07.2019 3.150,00 TL 3.120,00 TL 3.120,00 TL
19.07.2019 3.130,00 TL 3.100,00 TL 3.100,00 TL
22.07.2019 3.185,00 TL 3.155,00 TL 3.155,00 TL
23.07.2019 3.190,00 TL 3.160,00 TL 3.160,00 TL
24.07.2019 3.200,00 TL 3.170,00 TL 3.170,00 TL
25.07.2019 3.225,00 TL 3.195,00 TL 3.195,00 TL
26.07.2019 3.195,00 TL 3.165,00 TL 3.165,00 TL
29.07.2019 3.185,00 TL 3.155,00 TL 3.155,00 TL
30.07.2019 3.150,00 TL 3.120,00 TL 3.120,00 TL
31.07.2019 3.100,00 TL 3.070,00 TL 3.070,00 TL
01.08.2019 3.130,00 TL 3.130,00 TL 3.100,00 TL
02.08.2019 3.120,00 TL 3.120,00 TL 3.090,00 TL
05.08.2019 3.145,00 TL 3.145,00 TL 3.115,00 TL
06.08.2019 3.145,00 TL 3.145,00 TL 3.115,00 TL
07.08.2019 3.075,00 TL 3.075,00 TL 3.045,00 TL
08.08.2019 3.025,00 TL 3.025,00 TL 2.995,00 TL
09.08.2019 3.050,00 TL 3.050,00 TL 3.020,00 TL
15.08.2019 3.090,00 TL 3.090,00 TL 3.060,00 TL
16.08.2019 3.090,00 TL 3.090,00 TL 3.060,00 TL
19.08.2019 3.060,00 TL 3.060,00 TL 3.030,00 TL
20.08.2019 3.100,00 TL 3.100,00 TL 3.070,00 TL
Gebze Demir Fiyat Grafiği
Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
02.01.2019 2.900,00 TL 2.885,00 TL 2.860,00 TL
03.01.2019 2.940,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
04.01.2019 2.940,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
07.01.2019 2.920,00 TL 2.895,00 TL 2.870,00 TL
08.01.2019 2.950,00 TL 2.925,00 TL 2.900,00 TL
09.01.2019 2.960,00 TL 2.945,00 TL 2.920,00 TL
10.01.2019 2.900,00 TL 2.885,00 TL 2.860,00 TL
11.01.2019 2.900,00 TL 2.885,00 TL 2.860,00 TL
14.01.2019 2.960,00 TL 2.945,00 TL 2.920,00 TL
15.01.2019 2.930,00 TL 2.915,00 TL 2.890,00 TL
16.01.2019 2.830,00 TL 2.815,00 TL 2.790,00 TL
17.01.2019 2.830,00 TL 2.815,00 TL 2.790,00 TL
18.01.2019 2.880,00 TL 2.865,00 TL 2.840,00 TL
21.01.2019 2.860,00 TL 2.845,00 TL 2.820,00 TL
22.01.2019 2.870,00 TL 2.855,00 TL 2.830,00 TL
23.01.2019 2.870,00 TL 2.855,00 TL 2.830,00 TL
24.01.2019 2.890,00 TL 2.875,00 TL 2.850,00 TL
25.01.2019 2.900,00 TL 2.885,00 TL 2.860,00 TL
28.01.2019 2.910,00 TL 2.995,00 TL 2.880,00 TL
29.01.2019 3.060,00 TL 3.030,00 TL 3.000,00 TL
30.01.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
31.01.2019 3.010,00 TL 2.980,00 TL 2.950,00 TL
01.02.2019 2.990,00 TL 2.960,00 TL 2.930,00 TL
04.02.2019 3.040,00 TL 3.025,00 TL 3.000,00 TL
05.02.2019 3.040,00 TL 3.025,00 TL 3.000,00 TL
06.02.2019 3.120,00 TL 3.105,00 TL 3.080,00 TL
07.02.2019 3.170,00 TL 3.155,00 TL 3.130,00 TL
08.02.2019 3.170,00 TL 3.155,00 TL 3.130,00 TL
11.02.2019 3.230,00 TL 3.215,00 TL 3.190,00 TL
12.02.2019 3.260,00 TL 3.245,00 TL 3.210,00 TL
13.02.2019 3.220,00 TL 3.205,00 TL 3.170,00 TL
14.02.2019 3.230,00 TL 3.215,00 TL 3.180,00 TL
15.02.2019 3.230,00 TL 3.215,00 TL 3.180,00 TL
18.02.2019 3.270,00 TL 3.255,00 TL 3.220,00 TL
19.02.2019 3.270,00 TL 3.255,00 TL 3.220,00 TL
20.02.2019 3.280,00 TL 3.265,00 TL 3.230,00 TL
21.02.2019 3.150,00 TL 3.135,00 TL 3.100,00 TL
22.02.2019 3.100,00 TL 3.085,00 TL 3.050,00 TL
25.02.2019 3.120,00 TL 3.105,00 TL 3.070,00 TL
26.02.2019 3.050,00 TL 3.035,00 TL 3.000,00 TL
27.02.2019 3.050,00 TL 3.035,00 TL 3.000,00 TL
28.02.2019 3.120,00 TL 3.105,00 TL 3.070,00 TL
01.03.2019 3.130,00 TL 3.115,00 TL 3.080,00 TL
04.03.2019 3.200,00 TL 3.185,00 TL 3.150,00 TL
05.03.2019 3.150,00 TL 3.135,00 TL 3.100,00 TL
06.03.2019 3.200,00 TL 3.185,00 TL 3.150,00 TL
07.03.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.200,00 TL
08.03.2019 3.265,00 TL 3.235,00 TL 3.200,00 TL
11.03.2019 3.275,00 TL 3.245,00 TL 3.210,00 TL
12.03.2019 3.240,00 TL 3.225,00 TL 3.190,00 TL
13.03.2019 3.240,00 TL 3.225,00 TL 3.190,00 TL
14.03.2019 3.280,00 TL 3.265,00 TL 3.230,00 TL
15.03.2019 3.280,00 TL 3.265,00 TL 3.230,00 TL
18.03.2019 3.270,00 TL 3.255,00 TL 3.220,00 TL
19.03.2019 3.280,00 TL 3.265,00 TL 3.230,00 TL
20.03.2019 3.270,00 TL 3.255,00 TL 3.220,00 TL
21.03.2019 3.280,00 TL 3.265,00 TL 3.230,00 TL
22.03.2019 3.350,00 TL 3.330,00 TL 3.300,00 TL
25.03.2019 3.380,00 TL 3.365,00 TL 3.330,00 TL
26.03.2019 3.350,00 TL 3.335,00 TL 3.300,00 TL
27.03.2019 3.270,00 TL 3.265,00 TL 3.220,00 TL
28.03.2019 3.350,00 TL 3.335,00 TL 3.300,00 TL
29.03.2019 3.415,00 TL 3.385,00 TL 3.350,00 TL
01.04.2019 3.330,00 TL 3.315,00 TL 3.280,00 TL
02.04.2019 3.350,00 TL 3.335,00 TL 3.300,00 TL
03.04.2019 3.350,00 TL 3.335,00 TL 3.300,00 TL
04.04.2019 3.350,00 TL 3.335,00 TL 3.300,00 TL
05.04.2019 3.350,00 TL 3.335,00 TL 3.300,00 TL
08.04.2019 3.435,00 TL 3.405,00 TL 3.370,00 TL
09.04.2019 3.410,00 TL 3.395,00 TL 3.360,00 TL
10.04.2019 3.410,00 TL 3.395,00 TL